Политическите партии и политическите фондации на европейско равнище 

Политически партии на европейско равнище


Какво представлява политическата партия на европейско равнище?


Европейска политическа партия е организация, следваща политическа програма. Тази партия е съставена от национални партии и/или физически лица като членове, представени в няколко държави членки, и е регистрирана от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“). Както се посочва в Договорите, „политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза“.


Сред условията за признаването на партията фигурира изискването партиите, които членуват в нея да бъдат представени, в поне една четвърт от държавите членки, от членове на Европейския парламент, от членове на националните парламенти или от членове на регионалните парламенти или събрания.


За повече информация вж. член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 224 от Договора за функционирането на Европейския съюз.


Как се финансират политическите партии на европейско равнище?


От юли 2004 г. насам европейските политически партии имат възможност да получават годишно финансиране от Европейския парламент под формата на оперативни безвъзмездни средства. С него могат да се покриват до 90% от разходите на партията, като остатъкът следва да се покрива със собствени ресурси като членски внос и дарения. На 17 април 2018 г. Европейският парламент одобри нови правила за финансирането на европейските политически партии и фондации.


Какво може и какво не може да се заплаща с безвъзмездните средства?


Безвъзмездните средства могат да се използват за посрещане на разходи, които са пряко свързани с целите, установени в политическата програма на партията, като:

 • разходи за срещи и конференции,
 • разходи за публикации, проучвания и реклами,
 • административни разходи, разходи за персонал и пътни разходи или
 • разходи за кампании, свързани с европейските избори.

Безвъзмездните средства не могат да се използват за:

 • разходи за кампании за референдуми и избори (с изключение на европейските избори),
 • пряко или косвено финансиране на национални партии, кандидати за избори и политически фондации, както на национално, така и на европейско равнище, или
 • задължения и такси за обслужване на задължения.

Политически фондации на европейско равнище


Какво означава политическа фондация на европейско равнище?


Политическите фондации на европейско равнище са фондации, свързани с политическите партии на европейско равнище, които поддържат и допълват целите им. Политическите фондации на европейско извършват анализи и допринасят за дебатите по проблемите на европейската обществена политика. Те също така осъществяват свързани с това дейности, като организиране на семинари, обучения, конференции и проучвания.


Как се финансират политическите фондации на европейско равнище?


От октомври 2007 г. до август 2008 г. фондациите се финансираха чрез предоставяни от Европейската комисия безвъзмездни средства за дейности в рамките на пилотен проект. През септември 2008 г. Европейският парламент пое финансирането и сега предоставя годишни оперативни безвъзмездни средства. Безвъзмездните средства могат да покриват до 90% от разходите на фондацията, като остатъкът следва да се покрива от собствени ресурси като членски внос и дарения.


Какво може и какво не може да се заплаща с безвъзмездните средства?


Безвъзмездните средства могат да се използват за посрещане на разходи, които са пряко свързани с дейностите, посочени в програмата за дейността на фондацията, като:

 • разходи за срещи и конференции,
 • разходи за публикации, проучвания и реклами, или
 • административни разходи, разходи за персонал и пътни разходи.

Безвъзмездните средства не могат да се използват за финансиране на разходи, като например, наред с другото:

 • разходи за кампании за референдуми и избори,
 • пряко или непряко финансиране на национални партии, кандидати за избори и национални политически фондации;
 • задължения и такси за обслужване на задължения.

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации


От 2016 г. насам европейските политически партии и европейските политически фондации се регистрират и контролират от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“), който също може да им налага санкции. Органът е независим от Европейският парламент. При възникване на съмнения относно това дали дадена партия или фондация отговаря на необходимите изисквания, Европейският парламент, Съветът или Комисията, могат да подадат искане Органът да направи съответната проверка. Преди да стигне до решение относно това дали дадена европейска политическа партия или фондация следва да бъде отписана от регистъра, Органът трябва да се консултира с комитет от независими изтъкнати личности. Органът се представлява от своя директор, който взема всички решения на Органа от негово име.