Данъци: как ще се облагат мултинационалните компании в ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Нови правила на ЕС определят как компании с дейност в много страни определят печалбата си и ги задължава да плащат данъци там, където имат реален бизнес.

©AP Images/European Union-EP 

Депутатите подкрепиха на 15 март планове за създаване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък в ЕС. Това ще позволи определянето на размера на корпоративната печалба по единни правила във всички държави-членки, като държавите си запазват правото да налагат различни данъчни ставки. Новият данъчен режим ще направи по-трудно пренасочването на печалби към страни с по-ниски данъци.

 

Депутатът Ален Ламасур (ЕНП, Франция) приветства факта, че Комисията посочи седем страни в ЕС, които прилагат схеми на агресивно данъчно планиране, т.е. предлагат преференциални условия на компании и се стремят да ги привлекат като данъкоплатци за сметка на други държави. Тези страни според Комисията са Белгия, Ирландия, Кипър, Люксембург, Малта, Унгария и Холандия.

 

Предложението за общата консолидирана основа за корпоративния данък ще „лиши от смисъл всеки един опит за създаване на схеми за агресивно данъчно планиране, изкуствено привличащи бюджетни приходи към едни държави в ЕС за сметка на други“, заяви г-н Ламасур, който е автор на доклада за общата консолидирана основа за корпоративния данък.

 

Депутатът Паул Танг (С&Д, Холандия), подготвил доклада на ЕП за общата основа за корпоративния данък, посочи: „Националните и европейските лидери започват да разбират, че настоящите системи са остарели и са в ущърб на гражданите и малките фирми. Имаме импулс и ще поддържаме натиска“.

 

Какво представляват новите правила

 

Предложението на Европейската комисия включва два основни елемента:

 

1) регламентиране на единни правила за определяне на печалбата на компаниите, която подлежи на облагане - това е така наречената обща корпоративна данъчна основа.

 

Към момента компаниите, които имат дейност в различни страни от ЕС, определят печалбата си според данъчните кодекси в съответната страна. Те могат да се различават в някои аспекти - например една страна може да позволява приспадането на разходите за представителни цели (тържества и др.) от печалбата, а друга - не. С налагането на общи правила всяка голяма фирма ще се ръководи от един набор от изисквания при изчисленията на печалбата от дейността си във всяко едно поделение в ЕС.

 

2) консолидиране на печалбата - консолидирането позволява на фирмите да съберат печалбите и загубите от дейността на различните си поделения в ЕС и да получат общата сума, която подлежи на облагане

 

След като се установи данъчната основа, печалбата ще се разпределя сред държавите-членки, в които компанията има поделения, за да могат те да обложат съответния дял с националната ставка за корпоративния данък.

 

Разпределянето на печалбата между държавите-членки ще става по формула, която отчита какви сгради и оборудване има компанията в отделните страни, с колко служители разполага и какви продажби реализира във всяка страна.

Парламентът също така предлага във формулата да се включи допълнителен фактор, свързан с пазарите, на които компанията събира данни, посочи Ален Ламасур.

 

Облагане на гигантите в дигиталния сектор

 

Депутатите призовават и за облагане на големите Интернет гиганти, които събират огромни масиви лични данни и ги използват като ценен актив, без това да се отразява на данъчните им задължения.

 

„Имаме нужда от дигитален данък възможно най-скоро“, заяви Паул Танг. „Нашите проучвания показват, че загубата на данъчни приходи от Google и Facebook е около 5,1 млрд. евро за три години. Време е да променим правилата, за да играем отново честно играта“.

 

Справедливото данъчно облагане е приоритет за Парламента. Депутатите сформираха специална комисия за борба с избягването на данъци. По данъчните въпроси Парламентът има консултативна роля в законодателния процес. Решенията се вземат от страните-членки в Съвета с единодушие.

 

Запознайте се със значението на някои термини в данъчната област, свързани със законодателството на ЕС.