Социалната политика на ЕС - състояние и предизвикателства 

Актуализиран: 
 
Изготвен:   
 

Споделете тази страница: 

Детски помощи, пенсия или обезщетения за безработица - всеки от нас разчита на определена социална закрила. Научете за работата на Парламента в тази област.

Редица инструменти на европейско ниво са насочени към това да осигурят социална закрила на гражданите ©AP images/European Union - EP  

В сравнение с останалата част на света страните в Европа имат високо ниво на социална защита и предлагат добър стандарт на живот. Икономическата криза от последните години обаче породи много проблеми, свързани с безработицата, липсата на перспективи пред част от младите хора и изолацията на хората в лишения. Застаряването на населението и възникването на нови икономически модели, разчитащи на гъвкави условия на труд, са също част от днешната социална реалност.

Компетенциите на ЕС в социалната сфера

Европейският съюз има ограничени правомощия в социалната област, тъй като политиките на заетост и социално подпомагане се управляват главно от националните правителства. Например, отделните държави решават сами относно въпроси като минималната работна заплата, ролята на колективното договаряне между работодатели и синдикати, организацията на пенсионната система, възрастта за пенсиониране и обезщетенията за безработица.

Независимо от това, социалното измерение на ЕС постепенно се развива в процеса на интеграция и към момента съществуват ред социални инструменти на европейско ниво. Тук се включват законодателни актове, фондове и механизми за координация и наблюдение на националните политики. Европейският съюз насърчава също така обмена на опит между страните по отношение на политиките им на социално включване, пенсионно осигуряване и борбата срещу бедността.

Още в Договора от Рим от 1957 г. са залегнали основни принципи като еднакво заплащане за мъжете и жените и правото на свободно движение на работещите. За да стане възможна тази мобилност, са приети правила за взаимно признаване на дипломи, за осигуряване на медицинско лечение в чужбина и за натрупване на пенсионните права.

Налице е и правна рамка за условията на труд и трудовата безопасност, както и законодателство срещу дискриминацията на работното място.

През ноември 2017 г. европейските институции обявиха изграждането на Европейски стълб на социалните права. Той включва законодателни инициативи в три области: осигуряване на равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд и адекватна социална закрила.

От ранните етапи на европейска интеграция Парламентът често призовава за по-активна политика на ЕС в тази област и подкрепя инициативите на Комисията.

Социални права за европейците, работещи в друга страна

Правилата на ЕС за координация на системите на социално подпомагане гарантират, че хората не губят правото си на социална закрила, когато се преместват в друга страна от ЕС.

Парламентът одобри през 2019 г. създаването на Европейски орган по въпросите на трудовия пазар, който ще работи за прилагането на правилата на ЕС за трудова мобилност и координация на социалните системи.

През май 2018 г. депутатите приеха ново законодателство за командированите работници, което налага принципа за еднакво заплащане на еднаква работа на едно и също място.
 
Помощ за безработните и младите хора

През годините ЕС е създал редица инструменти за преодоляване на социални проблеми като безработицата.

Европейският социален фонд се появява още през 1957 г. Фондът е помогнал на милиони европейци да овладеят нови умения и да си намерят работа. За финансовия период след 2020 г. депутатите работят за обединяване в рамките на фонда на различни програми и за поставяне на акцента върху младите хора и децата.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа на служители, загубили работата си в ЕС заради промени в глобалната търговия - например, когато големи компании пренасят бизнеса си извън Европа. Парламентът иска фондът да бъде по-достъпен и да се изпозлва и за преодоляване на отрицателни последици от дигитализацията и промените в климата.  

Европейската мрежа на службите по заетостта (EURES) свързва служби за трудова мобилност в целия ЕС, което разширява наличните възможности и информация пред търсещите работа и работодателите.

Държавите в ЕС приеха през 2013 г. да дадат Гаранция за младежта - ангажимент да осигурят на всички хора на възраст под 25 години възможности за работа, стаж или продължаване на обучението в рамките на 4 месеца от загубата на работно място или приключване на обучението.

Европейският корпус за солидарност, започнал работа в края на 2016 г., предлага на младите хора възможности да дадт принос по доброволчески проекти в полза на местни общности в Европа.

Условия на труд

Европейският парламент одобри нови минимални права за условията на труд, за да защити хората на най-уязвими позиции като тези с нестандартни форми на заетост.

Депутатите редовно актуализират съществуващите норми за защита на служителите на работното им място - например, те често преразглеждат разрешените лимити за излагане на работниците на опасни химически вещества.

Наличието на устойчива разлика в заплащането на труда на мъжете и жените и на разлика в пенсиите кара Парламента да настоява пред Европейската комисия за мерки по проблема. През 2018 г. депутатите направиха предложения и срещу сексуалния тормоз на работното място.

Намирането на подходящ баланс между работа и личен живот е също важен въпрос за Парламента. Депутатите приеха правила, които засилват правата на родителите и на настойниците.

Грижа за хората със заболявания и увреждания

Парламентът предложи мерки за улесняване на завръщането на работа на хора с продължителни заболявания и за интегрирането на хронично болни хора и хора с увреждания.

Депутатите приеха мерки за подобряване на достъпа на хора с увреждания до услуги и продукти като банкомати, мобилни телефони и компютри. Това би им позволило да участват по-активно в социалния живот.