Младите хора: как ЕС работи те да имат повече възможности 

 
 

Споделете тази страница: 

Младите хора бяха тежко засегнати от икономическата криза. Прочетете какво прави ЕС, за да им помогне за намиране на работа и реализиране на техния потенциал.

Европейският съюз се стреми да помогне на младите хора да натрупат опит в чужбина и да намерят подходяща работа. Снимка CoWomen on Unsplash 

Държавите в ЕС имат възможност сами да определят какви мерки биха искали да вземат в подкрепа на младежката заетост и развитието на младите хора. В същото време ЕС е стартирал редица инициативи, които допълват националните мерки и допринасят за една по-социална Европа.

Общите инициативи осигуряват финансиране на програми за заетост и предлагат качествени стажове, получаване на международен опит и възможности за доброволческа дейност.

Младежката безработица в числа

Годините на кризата лишиха много хора, навлизащи на трудовия пазар, от възможности за започване на истинска кариера. Коефициентът на безработица сред хората на възраст от 15 до 24 години в ЕС се повиши от 15% през 2008 г. до 24% в началото на 2013 г. Нещата изглеждаха още по-зле в страни като Гърция (60% младежка безработица), Испания (56,2%), Хърватия (49,8%), Италия (44% през 2014 г.) и Португалия (40,7%).

От 2013 г. делът на младите хора без работа започна да намалява и през първото тримесечие на 2019 г. средното ниво в ЕС беше 14,6%. Постепенно намалява и делът на младите хора, които не работят и не учат - за третото тримесечие на 2018 г. той е средно 10,3% за ЕС.

Програми на ЕС за младежка заетост

Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост се концентрират върху млади хора, които нямат работа, не провеждат стаж и не учат. Тук се включват и дългосрочно безработни, както и хора, които не са регистрирани като търсещи работа.

Гаранцията за младежта е политически ангажимент от всички държави в ЕС да осигурят на всеки човек на възраст под 25 години качествена оферта за работа, продължаване на обучението, осъществяване на практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките на 4 месеца от момента, в който той става безработен или приключва образованието си.

Инициативата за младежка заетост е инструмент за финансиране на програми на държавите по изпълнението на Гаранцията за младежта. Тези програми включват обучение или подпомагане на младите за намиране на първа работа, както и осигуряване на стимули за работодателите. Инициативата е насочена особено към онези региони в ЕС с младежка безработица над 25%.

От началото на 2014 г. в схеми по Гаранцията за младежта са се регистрирали над 20 милиона души, а над 2,4 млн. души са получили директна подкрепа по Инициативата за младежка заетост, показват данни на Комисията.

Качествени стажове

ЕС стартира също така Европейски алианс за професионална подготовка, за да подобри качеството на практическото обучение в Европа и да подкрепи постигането на целите на Гаранцията за младежта.
 
През 2014 г. страните членки одобриха рамка за качество на стажовете, която цели да осигури на младите хора възможности за натрупване на ценен опит при безопасни и справедливи условия.

Големият брой на млади хора без работа е сред приоритетите в работата на ЕС 

Достъп до възможности в чужбина

За да могат младите хора да намерят работа в друга страна, полученото от тях обучение и натрупаните квалификации трябва да могат да бъдат признати извън страната, в която са придобити.

Стартиралият през 1999 г. Процес от Болоня улеснява взаимното признаване на дипломите за висше образование между 48 страни в Европа. През 2018 г. страните в ЕС приеха препоръка за въвеждане до 2025 г. на автоматично признаване на дипломите за висше образование и на квалификациите за гимназиален етап на средното образование.

Съществуват различни инструменти на ЕС, които правят по-лесно сравняването и признаване на квалификации:

•  Европейската квалификационна рамка позволява сравняване на придобитите квалификации в различните образователни системи в Европа
•  Europass е набор от основни стандартизирани документи, включително шаблон за автобиография, които правят по-разбираемо за работодатели в други страни какви познания и умения имате
•  Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение улеснява учещите да получат признаване на своите свързани с работата умения и знания, придобити в различни системи и държави.

Европейският съюз цели да изгради Европейско пространство за образование, за да направи по-лесно за младите хора да получат качествено образование и обучение и да си намерят работа.

Програмата „Еразъм +“

Водещата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта се нарича „Еразъм +“. Тя стартира през 1987 г. като програма за студентски обмен, но днес обхваща много други област.

„Еразъм +“ дава шанс на студентите да учат в чужбина, осигурява на хората, работещи в сектора на образованието, възможности за преподаване, подкрепя стажовете и младежкия обмен. Организации като училища, университети и младежки асоциации получават финансиране за изграждане на стратегически партньорства със сходни организации в други страни.

За периода 2014-2020 г. „Еразъм +“ осигурява възможности за мобилност на 4 млн. души и за изграждане на 25 000 стратегически партньорства. За следващия бюджетен период Европейският парламент предлага тройно увеличение на средствата по програмата.

Търсене на работа

Европейският портал за търсене на работа EURES стартира платформа, насочена към хората на възраст между 18 и 35 години, под името „Вашата първа EURES работа“. Платформата събира на едно място обяви за свободни позиции от работодатели от всички страни в ЕС, както и от Норвегия и Исландия.

Възможности за доброволческа дейност

От 2016 г. функционира Европейски корпус за солидарност, който финансира доброволчески проекти, стажове и работни места за млади хора, полагащи грижи за общности и хора из Европа. До средата на 2018 г. за участие в такива проекти са се записали 64 000 млади европейци.

През 2019 г. Парламентът одобри приоритетите за корпуса за 2021-2027 г. Депутатите искат да бъдат включени възможности за хуманитарна дейност извън ЕС, както и да бъдат привлечени повече млади хора с ограничени възможности, от отдалечени региони или с мигрантски произход.