Европейският социален фонд: инвестиции в социалното измерение на ЕС 

 
 

Споделете тази страница: 

Депутатите в ЕП искат да засилят мерките срещу безработицата и бедността, като подобрят гъвкавостта и ефективността на Европейския социален фонд.

Парламентът одобри позицията си за социалната политика на ЕС в следващия бюджетен период (2021-2027 г.). Депутатите предлагат увеличаване на финансирането с главен акцент върху заетостта сред младите хора и подкрепата за децата.

Депутатите подкрепят обединяването на социалните програми на ЕС под названието „Европейски социален фонд плюс“ (ЕСФ+). Новият фонд би включвал:

•  Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост
•  Фонд за европейско подпомагане на хората в най-голяма нужда
•  Програмата на ЕС за заетост и социални иновации
•  Здравната програма на ЕС

„Ще имаме по-голяма гъвкавост и ще бъде по-лесно да работим с всички тези програми“, смята Вероника Лопе Фонтане (ЕНП, Испания), която е автор на доклада на Парламента.  

Целите на новия фонд биха били стимулирането на заетостта, подобряването на условията на труд и на производителността, насърчаването на мобилността на работниците, подобряването на системите за обучение и на здравеопазването.

Какво представлява Европейският социален фонд 
  • Най-старият финансов инструмент на ЕС за подобряване на възможностите за работа на хората и за повишаване на техния стандарт на живот 
  • ЕС разпределя финансиране от фонда към държавите членки и общините. Средствата отиват за подобряване на заетостта, премахване на слабости в образованието, мерки срещу бедността и социалното изключване 
  • Бенефициенти са обикновено отделни хора ‒ работници; млади хора; хора, търсещи работа; хора в затруднено икономическо положение. От финансиране могат да се възползват също така компании и организации. 

Младите хора и децата следва да бъдат приоритет

ЕСФ+ би инвестирал в три главни области:

• образование и обучение през целия живот
• ефективност на пазара на труда и еднакъв достъп до качествени работни места
• социално включване, здраве и борба срещу бедността

Депутатите настояват да се запази подкрепата за младите хора, които изпитват трудности да си намерят работа. Те също така призовават за по-целенасочени мерки срещу бедността сред децата, в това число за осигуряване на равни възможности и безплатно образование за всички.

Подкрепа за новите технологии в здравето

ЕСФ+ би инвестирал също така в цифровите технологии в здравеопазването. Депутатите поставят акцент и върху ранната диагностика и подобряването на сътрудничеството между страните, например във връзка с лекуването на редки болести.

Какво следва

Новият състав на Парламента след изборите ще започне преговори със Съвета и с Комисията за крайния текст на законодателството, уреждащо функционирането на ЕСФ+ след 2020 г.