Социална Европа: гражданите искат ЕС да направи повече 

 
 

Споделете тази страница: 

Европейците искат действия от ЕС срещу безработицата и в подкрепа на социалната сигурност и равенството на половете. Ето какво прави Парламентът в тези насока.

Европейският съюз предприема редица мерки за стимулиране на заетостта и социална закрила ©AP Images/ European Union 2017 - EP 

Една от областите, в които има най-голям консенсус сред европейците за общи действия, е борбата с безработицата. Според изследване „Евробарометър“ от март 2017 г. 78% биха искали Европейският съюз да направи повече по политиката за заетост, а 63% отчитат настоящите действия като недостатъчни.

 

В същото време 70% от анкетираните искат по-голяма намеса на ЕС в областта на социалното и здравното осигуряване, като 49% са на мнение, че сегашните мерки са недостатъчни.

 

Като съществен проблем се отчита и равното третиране на мъже и жени - 65% от участвалите в проучването заявяват, че ЕС трябва да направи повече в тази област, а 43% не са доволни от действията към момента.

 

Според 84% от анкетираните различията между социалните класи в тяхната страна са значими, а 64% смятат, че след пет години неравенството ще се увеличи.

 

Съществуващи инициативи

 

Европейският съюз предприема редица мерки за стимулиране на заетостта. В стратегията „Европа 2020“ е залегнала целта нивото на заетост на хората между 20 и 64-годишна възраст да се увеличи на 75%.

 

Чрез Европейския социален фонд ЕС подпомага проекти за намиране на работа и подобряване на трудовите умения. Фондът за приспособяване към глобализацията осигурява подкрепа за преквалификация на хора, загубили работата си заради затварянето на големи компании или преместването им извън ЕС.

 

Порталът на ЕС за мобилност EURES свързва работодатели и хора, търсещи работа, от цяла Европа.

 

Инициативата за младежка заетост предоставя помощ на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават на стаж. Наскоро стартиралият Европейски корпус за солидарност пък дава възможности на младите хора да участват в доброволческа дейност в цяла Европа.

 

Още действия за по-социална Европа

 

Депутатите в ЕП подкрепиха създаването на платформа за борба с недекларирания труд. Те също така призоваха за по-добра защита на служителите чрез прекратяване на социалния дъмпинг.

 

През април 2017 г. Европейската комисия представи предложение за Европейски стълб за социални права, насочен към осигуряването на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и системи на социални закрила. В доклада си по темата Парламентът призова за достойни условия на труд при всички форми на заетост, баланс между личния и професионалния живот и борба с детската бедност.

 

Освен това депутатите работят по нови правила за командированите служители, укрепване на правата на родителите и настойниците и по-добра координация на системите за социално осигуряване.