Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Основна банкова сметка за всеки

Пленарна сесия Съобщение за пресата - Икономически и парични въпроси12-12-2013 - 12:32
 
©Belga/Belgian Freelance/D.Rys   Парламентът настоява банките да бъдат задължени да предоставят основна разплащателна сметка за всеки, който пребивава законно в ЕС ©Belga/Belgian Freelance/D.Rys

Всеки, който пребивава законно в Европейския съюз, трябва да има право да открие основна разплащателна сметка и това право не следва да бъде отказвано въз основа на националност или място на пребиваване, заявиха депутатите, които гласуваха по законопроекта на ЕС в тази област в четвъртък. Таксите и правилата за тези сметки следва да бъдат прозрачни и сравними и да бъде лесно да се премине към друга банка.


„В днешния свят потребителите, както и секторът на търговията на дребно, зависят от достъпа до съвременни платежни услуги. Предоставянето на електронни платежни услуги не е много скъпо и те могат да направят живота на потребителите по‑лесен, освен това ще повишат ефективността на бизнеса и ще спомогнат за модернизиране на икономиките ни. Затова Парламентът счита, че е необходимо спешно да се изиска от банките да предоставят тези услуги и дадат възможност на потребителите да направят информиран избор. Парламентът разгледа своевременно този документ. Сега се очаква от страните членки да направят същото, така че да можем да завършим работата по това досие до пролетта на следващата година“, заяви докладчикът Юрген Клуте (GUE/NGL, Германия) след гласуването.


Свободен достъп


Парламентът настоя всички доставчици на платежни услуги да бъдат задължени да предлагат основни разплащателни сметки, с някои изключения, които ще се решат от страните членки на ЕС, на базата на обективни основания. Тези сметки могат да бъдат открити от всеки законно пребиваващ в ЕС, при условие че има реална връзка с държавата членка. В този случай доставчикът на платежни услуги няма да има право на отказ.


Ясна информация


Всеки, който открива собствена разплащателна сметка, трябва да бъде информиран за структурата на таксите и да може да сравни предложенията за различните сметки. Тази информация трябва да бъде ясна и стандартизирана в целия ЕС. Във всяка държава членка на ЕС трябва да има най-малко един независим уебсайт, който да сравнява таксите и лихвите, плащани от банките, заедно с техните нива на обслужване. Депутатите потвърдиха, че банките ще бъдат задължени да информират клиентите си, че предлагат тези сметки.


Характеристики на основната сметка


Основната разплащателна сметка трябва да дава възможност на клиентите да плащат и да теглят пари в брой и да извършват платежни транзакции в рамките на ЕС, без да включва овърдрафт услуги. Всички доставчици на платежни услуги ще трябва да предложат тези сметки като част от тяхната присъща дейност, определяйки по-ниски такси за тях, отколкото за останалите си услуги, смятат депутатите.


Клиентите трябва да са в състояние да изберат друга основна сметка, предлагана от банка, намираща се в ЕС, срещу разумна такса. Банките също така трябва да пазят актуални данни за всички разплащания и да носят отговорност за всяко забавяне или загуби, свързани с процеса на прехвърляне, се казва още в текста.


Следващи стъпки


Процедура: съвместно вземане на решения (обикновена законодателна процедура), първо четене (гласуване на изменения)

РЕФ. : 20131206IPR30037
 
 
Обратна връзка
 
 
 
 
 
Аудиовизуални материали