Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
 

Справедливи заплати: Парламентът настоява за мерки срещу социалния дъмпинг

Пленарна сесия Политика по заетостта21-09-2016 - 09:00
 

В бизнес среда, която подтиква към непрестанно съкращаване на разходи, някои са изкушени да заобиколят нормите на трудовото право. Социалният дъмпинг включва различни форми на нелоялна конкуренция, свързани с експлоатацията на труда. Европейският парламент прие доклад на пленарната сесия през септември, призоваващ за активни мерки срещу тези практики. Депутатите разгледаха и темите за минималния гарантиран доход в страните от ЕС, както и за намирането на баланс между работата и личния живот. (Продължение: Справедливи заплати: Парламентът настоява за мерки срещу социалния дъмпинг )

 

Ninth EuroLat plenary session: migration, trade and research

Plenary Session External relations16-09-2016 - 12:02

Managing global migration flows, trade relations between the EU and Latin American countries, and between both regions and China, plus the setting-up of an EU-CELAC Common Research Area, will be key agenda items at the ninth plenary session of the Euro-Latin American parliamentary Assembly (Eurolat) next week in Montevideo (Uruguay). (Read more: Ninth EuroLat plenary session: migration, trade and research )

 
 
Дневен ред на пленарните заседания
 
03-10-2016 -
17:00 - 21:00
Разисквания
 
 
Възобновяване на сесията и ред на работа
 
Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.
Доклад:A8-0263/2016
Докладчик: Norbert Neuser
DEVE
 
Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света
Доклад:O-000099/2016 Европейска комисия DEVE
 
Кратко представяне на следните доклади:
Правата на човека и миграцията в трети държави
Доклад:A8-0245/2016
Докладчик: Marie-Christine Vergiat
AFET
Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека в трети държави
Доклад:A8-0243/2016
Докладчик: Ignazio Corrao
AFET
Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа?
Доклад:A8-0234/2016
Докладчик: Isabelle Thomas
PECH
 
Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 
 
 
04-10-2016 -
09:00 - 11:50
Разисквания
 
 
(евентуално) Гласуване по искания за неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)
 
Правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест
Доклад:A8-0165/2015 ***I
Докладчик: Dennis de Jong
LIBE
 
Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание
Доклад:A8-0267/2015 ***I
Докладчик: Marietje Schaake
INTA
 
 
04-10-2016 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Искане за защита на парламентарния имунитет на Джейн Колинс
Докладчик: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите
Докладчик: José Manuel Fernandes
Докладчик: Gérard Deprez
BUDG
 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2016/001 FI/Microsoft - Финландия
Докладчик: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson
Докладчик: Esteban González Pons
BUDG
 
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция вследствие на земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г.
Докладчик: Georgios Kyrtsos
BUDG
 
Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол
*
Докладчик: Claude Moraes
LIBE
 
Текстове, по които разискванията са вече закрити
 
 
04-10-2016 -
15:00 - 21:00
Разисквания
 
 
Макроикономическото положение в Гърция, структурните реформи и тяхното въздействие, както и перспективите за водене на бъдещи преговори в рамките на програмата
 
Европейска прокуратура и Евроюст
Доклад:O-000093/2016 Европейска комисия LIBE
Доклад:O-000092/2016 Съвет на Европейския съюз LIBE
 
Избягване на конфликт на интереси при предишни и настоящи членове на Европейската комисия - Ролята на Европейския парламент
 
 
 
05-10-2016 -
09:00 - 11:50
КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
 
 
Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 20 и 21 октомври
 
 
05-10-2016 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Присъединяване на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
*
Докладчик: Angel Dzhambazki
JURI
 
Присъединяване на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
*
Докладчик: Angel Dzhambazki
JURI
 
Присъединяване на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
*
Докладчик: Angel Dzhambazki
JURI
 
Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar
 
Текстове, по които разискванията са вече закрити
 
 
05-10-2016 -
15:00 - 21:00
Разисквания
 
 
Положението в Сирия
 
Мирният процес в Колумбия
 
Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22)
Доклад:O-000104/2016 Европейска комисия
Доклад:O-000103/2016 Съвет на Европейския съюз
 
Предложение за междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност
 
Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни
Доклад:A8-0237/2016
Докладчик: Christel Schaldemose
ENVI
 
 
 
06-10-2016 -
09:00 - 11:50
Разисквания
 
 
Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.
Доклад:A8-0262/2016
Докладчик: Heidi Hautala
JURI
 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
 
 
06-10-2016 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
 
Текстове, по които разискванията са вече закрити
 
 
06-10-2016 -
15:00 - 17:00
Разисквания
 
 
Устойчиви финанси
 
Отражението на ситуацията в Кале върху транспортния сектор
 
 
 
Предложен доклад по време на сесията
 
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Референция: A8-0267/2015

Дата:
29-09-2015
Marietje Schaake
INTA