Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
 

Надя Мурад и Ламия Башар ще получат награда „Сахаров“ на церемония в Страсбург

Пленарна сесия Институции / Права на човека09-12-2016 - 18:55
 

На 13 декември Европейският парламент ще връчи наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на Надя Мурад и Ламия Ажи Башар за техните усилия за привличане на световното внимание към съдбата на преследваното от ИДИЛ язидско малцинство в Ирак. Двете млади жени съумяват да избягат от сексуално робство при терористите и работят неуморно, за да научи светът за кампанията на сексуално насилие и геноцид, осъществявана от ИДИЛ. Гледайте видеоматериала, за да научите повече за тазгодишните лауреатки. (Продължение: Надя Мурад и Ламия Башар ще получат награда „Сахаров“ на церемония в Страсбург )

 
 
Дневен ред на пленарните заседания
 
12-12-2016 -
17:00 - 23:00
Разисквания
 
 
Възобновяване на сесията и ред на работа
 
Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.
Доклад:A8-0345/2016
Докладчик: József Nagy
LIBE
 
Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води
***II
Докладчик: Isabelle Thomas
PECH
 
Признаване на съдържанието на документи за гражданското състояние
Доклад:O-000145/2016 Европейска комисия JURI
 
Инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари
Доклад:A8-0339/2016
Докладчик: Angélique Delahaye
AGRI
 
Кратко представяне на следните доклади:
Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии
Доклад:A8-0357/2016
Докладчик: Christian Ehler
Докладчик: Luigi Morgano
ITRE CULT
Правата на жените в държавите от Източното партньорство
Доклад:A8-0365/2016
Докладчик: Mariya Gabriel
FEMM
 
Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 
 
 
13-12-2016 -
09:00 - 11:50
Разисквания
 
 
(евентуално) Гласуване по искания за неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)
 
Пакет за енергийния съюз
 
 
13-12-2016 -
12:00 - 12:30
Връчване на наградата „Сахаров“
 
 
 
13-12-2016 -
12:30 - 14:30
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента
Доклад:A8-0344/2016
Докладчик: Richard Corbett
AFCO
 
Рамково споразумение между ЕС и Алжир за общите принципи на участие на Алжир в програми на Съюза
***
Докладчик: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Текстове, по които разискванията са вече закрити
 
 
13-12-2016 -
15:00 - 23:00
Разисквания
 
 
Преглед на словашко председателство на Съвета
 
Разисквания относно въпроси на външните работи в присъствието на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (следва да бъде уточнено)
 
Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)
Доклад:A8-0355/2016
Докладчик: Josef Weidenholzer
AFET
 
Осъществяване на общата външна политика и политика на сигурност (член 36 от ДЕС)
Доклад:A8-0360/2016
Докладчик: Elmar Brok
AFET
 
Общо разискване - Протокол относно текстилните изделия с Узбекистан
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия
Доклад:A8-0332/2016 ***
Докладчик: Maria Arena
INTA
Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия(резолюция)
Доклад:A8-0330/2016
Докладчик: Maria Arena
INTA
 
 
 
14-12-2016 -
09:00 - 11:50
Разисквания
 
 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 декември 2016 г.
 
 
14-12-2016 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Производства по несъстоятелност и синдици
Доклад:A8-0324/2016 ***I
Докладчик: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол
Доклад:A8-0343/2016 *
Докладчик: Claude Moraes
LIBE
 
Назначаване на член на Сметната палата - Юхан Партс
*
Докладчик: Bart Staes
CONT
 
Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак
Доклад:A8-0321/2016 ***
Докладчик: Jørn Dohrmann
PECH
 
Споразумение между ЕС и Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак (резолюция)
Доклад:A8-0320/2016
Докладчик: Jørn Dohrmann
PECH
 
Програма за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана
Доклад:A8-0358/2016 *
Докладчик: Jerzy Buzek
ITRE
 
Текстове, по които разискванията са вече закрити
 
 
14-12-2016 -
15:00 - 21:00
Разисквания
 
 
Общо разискване - Пакет в областта на железопътния транспорт
Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия
***II
Докладчик: Merja Kyllönen
TRAN
Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози
***II
Докладчик: Wim van de Camp
TRAN
Единно европейско железопътно пространство
***II
Докладчик: David-Maria Sassoli
TRAN
 
Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата
Доклад:A8-0023/2016 ***I
Докладчик: Knut Fleckenstein
TRAN
 
Стратегия за въздухоплаването в Европа
Докладчик: Pavel Telička
TRAN
 
Общо разискване - Присъединяване на Еквадор към Търговското споразумение между ЕС и Колумбия и Перу
Двустранна защитна клауза и механизъм за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу
Доклад:A8-0277/2016 ***I
Докладчик: Marielle de Sarnez
INTA
Споразумение за търговия между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Еквадор)
Доклад:A8-0362/2016 ***
Докладчик: Helmut Scholz
INTA
 
 
 
15-12-2016 -
09:00 - 11:50
Разисквания
 
 
Дейност на комисията по петиции през 2015 г.
Доклад:A8-0366/2016
Докладчик: Ángela Vallina
PETI
 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 135 от Правилника за дейността)
 
 
15-12-2016 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
 
Международни споразумения в областта на въздухоплаването
Доклад:O-000128/2016 Европейска комисия TRAN
 
Текстове, по които разискванията са вече закрити
 
 
15-12-2016 -
15:00 - 16:00
Разисквания
 
 
Лекарствени продукти за педиатрична употреба
Доклад:O-000135/2016 Европейска комисия ENVI
 
 
 
Предложен доклад по време на сесията
 
 
ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия
Референция: A8-0330/2016

Дата:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия
Референция: A8-0332/2016

Дата:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Референция: A8-0277/2016

Дата:
29-09-2016
Marielle de Sarnez
INTA
 
ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция
Референция: A8-0320/2016

Дата:
10-11-2016
Jørn Dohrmann
PECH
 
ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция
Референция: A8-0321/2016

Дата:
10-11-2016
Jørn Dohrmann
PECH
 
ДОКЛАД относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол
Референция: A8-0343/2016

Дата:
21-11-2016
Claude Moraes
LIBE
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност
Референция: A8-0324/2016

Дата:
23-11-2016
Tadeusz Zwiefka
JURI
 
ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма
Референция: A8-0358/2016

Дата:
30-11-2016
Jerzy Buzek
ITRE
 
ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор
Референция: A8-0362/2016

Дата:
01-12-2016
Helmut Scholz
INTA