Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
Парламентът предлага по-строги изисквания за безопасност на медицинските изделия

В сряда евродепутатите ще гласуват планове за по-строг контрол и процедури за сертифициране на медицинските изделия като импланти за гърди и тазобедрени протези, за да се гарантира пълното спазване на законите и проследимостта им.


Те ще гласуват също и закони за затягане на изискванията за достъп до информация и по етични въпроси етични за диагностичните медицински изделия, които се използват по време на бременност или в ДНК-тестове. И двата законопроекта са неофициално договорени със Съвета.


Надзорът върху продуктите, които вече са пуснати на пазара ще се засили, за да може неочакваните проблеми да се идентифицират и решават по-бързо. В скандала около некачествените гръдни импланти, произведени от френската компания PIP, много жени не знаеха дали са получили дефектни импланти. Планира се създаване на  система за уникална идентификация на изделията, която ще гарантира, че винаги е възможно да се проследи кой пациент носи даден имплант.


Споразумението предвижда също проверки на случаен принцип на съоръженията на производителите, след като изделията са пуснати на пазара. Евродепутатите предлагат също и по-строги проверки от нотифицирани органи (по оценка на съответствието), които ще трябва да наемат квалифициран медицински персонал, както и допълнителна процедура за проверка на безопасност при високорисковите изделия като импланти или ХИВ тестове.

 


Процедурен код:

Медицински изделия: 2012/0266(COD)

Ин витро диагноститични медицински изделия: 2012/0267(COD)

Дебат: вторник, 4 април

Гласуване: сряда, 5 април

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на второ четене

#medicaldevices

 
 
   
Дневен ред на пленарните заседания
 
03-04-2017 -
17:00 - 23:00
Разисквания
 
 
Възобновяване на сесията и ред на работа
 
Европейски корпус за солидарност
Доклад:O-000022/2017 Европейска комисия EMPL
Доклад:O-000020/2017 Европейска комисия CULT
 
Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор
Доклад:O-000003/2017 Европейска комисия
 
Трафик на хора
Доклад:O-000024/2017 Европейска комисия
 
Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори
Доклад:A8-0066/2017
Докладчик: Kateřina Konečná
ENVI
 
Измамни практики в месопреработвателния сектор в Бразилия
Доклад:O-000025/2017 Европейска комисия AGRI
 
Характеристики на риболовните кораби
Доклад:A8-0376/2016 ***I
Докладчик: Werner Kuhn
PECH
 
Кратко представяне на следния доклад:
Жените и тяхната роля в селските райони
Доклад:A8-0058/2017
Докладчик: Marijana Petir
Докладчик: Maria Lidia Senra Rodríguez
FEMM AGRI
 
Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 
 
 
04-04-2017 -
08:30 - 11:50
Разисквания
 
 
Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор
Доклад:A8-0049/2017
Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy
Докладчик: Jens Gieseke
EMIS
 
Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
Доклад:A8-0048/2017 ***I
Докладчик: Daniel Dalton
IMCO
 
 
04-04-2017 -
12:00 - 12:30
Тържествено заседание
 
 
Обръщение на Франк-Валтер Щайнмайер, президент на Федерална република Германия
 
 
04-04-2017 -
12:30 - 14:30
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Характеристики на риболовните кораби
Доклад:A8-0376/2016 ***I
Докладчик: Werner Kuhn
PECH
 
Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
Доклад:A8-0048/2017 ***I
Докладчик: Daniel Dalton
IMCO
 
Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори
Доклад:A8-0066/2017
Докладчик: Kateřina Konečná
ENVI
 
Жените и тяхната роля в селските райони
Доклад:A8-0058/2017
Докладчик: Marijana Petir
Докладчик: Maria Lidia Senra Rodríguez
FEMM AGRI
 
Проектопрепоръки след проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор
 
 
04-04-2017 -
15:00 - 23:00
Разисквания
 
 
Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция
 
Общо разискване - Медицински изделия
Медицински изделия
Доклад:A8-0068/2017 ***II
Докладчик: Glenis Willmott
ENVI
Медицински изделия за инвитро диагностика
Доклад:A8-0069/2017 ***II
Докладчик: Peter Liese
ENVI
 
Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС
Доклад:A8-0045/2017
Докладчик: Elena Valenciano
Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
AFET DEVE
 
Общо разискване - Преразглеждане на МФР
Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020
Доклад:A8-0110/2017 ***
Докладчик: Isabelle Thomas
Докладчик: Jan Olbrycht
BUDG
Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
Доклад:A8-0117/2017
Докладчик: Isabelle Thomas
Докладчик: Jan Olbrycht
BUDG
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
Доклад:A8-0104/2017
Докладчик: Isabelle Thomas
Докладчик: Jan Olbrycht
BUDG
 
Фондове на паричния пазар
Доклад:A8-0041/2015 ***I
Докладчик: Neena Gill
ECON
 
Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване
Доклад:A8-0238/2016 ***I
Докладчик: Petr Ježek
ECON
 
 
 
05-04-2017 -
09:00 - 11:50
КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
 
 
Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
 
 
05-04-2017 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз
 
Някои аспекти на дружественото право
Доклад:A8-0088/2017 ***I
Докладчик: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Доклад:A8-0076/2017 ***
Докладчик: Pavel Svoboda
JURI
 
Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Доклад:A8-0078/2017 ***
Докладчик: Pavel Svoboda
JURI
 
Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия
Доклад:A8-0073/2017 *
Докладчик: Nuno Melo
LIBE
 
Медицински изделия
Доклад:A8-0068/2017 ***II
Докладчик: Glenis Willmott
ENVI
 
Медицински изделия за инвитро диагностика
Доклад:A8-0069/2017 ***II
Докладчик: Peter Liese
ENVI
 
Фондове на паричния пазар
Доклад:A8-0041/2015 ***I
Докладчик: Neena Gill
ECON
 
Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване
Доклад:A8-0238/2016 ***I
Докладчик: Petr Ježek
ECON
 
Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020
Доклад:A8-0110/2017 ***
Докладчик: Isabelle Thomas
Докладчик: Jan Olbrycht
BUDG
 
Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция)
Доклад:A8-0117/2017
Докладчик: Isabelle Thomas
Докладчик: Jan Olbrycht
BUDG
 
Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства
Доклад:A8-0104/2017
Докладчик: Isabelle Thomas
Докладчик: Jan Olbrycht
BUDG
 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - Европейски парламент
Доклад:A8-0156/2017
Докладчик: Richard Ashworth
BUDG
 
Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
Доклад:A8-0155/2017
Докладчик: Jens Geier
BUDG
 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)
Доклад:A8-0157/2017
Докладчик: Victor Negrescu
BUDG
 
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
Доклад:A8-0154/2017
Докладчик: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия
Доклад:A8-0089/2017 *
Докладчик: Claude Moraes
LIBE
 
Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия
Доклад:A8-0091/2017 *
Докладчик: Judith Sargentini
LIBE
 
Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия
Доклад:A8-0092/2017 *
Докладчик: Tomáš Zdechovský
LIBE
 
Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария
Доклад:A8-0095/2017 *
Докладчик: Filiz Hyusmenova
LIBE
 
Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония
Доклад:A8-0090/2017 *
Докладчик: Maria Grapini
LIBE
 
Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 
Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС
Доклад:A8-0045/2017
Докладчик: Elena Valenciano
Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra
AFET DEVE
 
 
05-04-2017 -
15:00 - 23:00
Разисквания
 
 
Слово на омразата, популизъм и фалшиви новини в социалните медии – ЕС в търсене на отговор
 
Правила за пазарите на роуминг на едро
Доклад:A8-0372/2016 ***I
Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri
ITRE
 
Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна
Доклад:A8-0274/2016 ***I
Докладчик: Mariya Gabriel
LIBE
 
Положението във Венецуела
 
Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
 
Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония
Доклад:A8-0055/2017
Докладчик: Ivo Vajgl
AFET
 
Препоръка до Съвета относно Комисията за положението на жените
Доклад:O-000027/2017 Съвет на Европейския съюз FEMM
 
 
 
06-04-2017 -
09:00 - 11:50
Разисквания
 
 
Международен ден на ромите
Доклад:O-000017/2017 Европейска комисия
Доклад:O-000016/2017 Съвет на Европейския съюз
 
Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи
Беларус
Бангладеш, включително детските бракове
 
 
06-04-2017 -
12:00 - 14:00
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 
 
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
 
Правила за пазарите на роуминг на едро
Доклад:A8-0372/2016 ***I
Докладчик: Miapetra Kumpula-Natri
ITRE
 
Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна
Доклад:A8-0274/2016 ***I
Докладчик: Mariya Gabriel
LIBE
 
Европейски корпус за солидарност
Доклад:O-000022/2017 Европейска комисия EMPL
Доклад:O-000020/2017 Европейска комисия CULT
 
Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
 
 
06-04-2017 -
15:00 - 17:00
Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания
 
 
Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)
 
 
 
Предложен доклад по време на сесията
 
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване
Референция: A8-0238/2016

Дата:
19-07-2016
Petr Ježek
ECON
 
ДОКЛАД относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства
Референция: A8-0048/2017

Дата:
01-03-2017
Daniel Dalton
IMCO
 
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета
Референция: A8-0068/2017

Дата:
23-03-2017
Glenis Willmott
ENVI
 
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията
Референция: A8-0069/2017

Дата:
23-03-2017
Peter Liese
ENVI
 
ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
Референция: A8-0117/2017

Дата:
29-03-2017
Jan Olbrycht
Isabelle Thomas
BUDG
 
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване
Референция: A8-0238/2016

Дата:
19-07-2016
Petr Ježek
ECON
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)
Референция: A8-0274/2016

Дата:
29-09-2016
Mariya Gabriel
LIBE
 
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета
Референция: A8-0068/2017

Дата:
23-03-2017
Glenis Willmott
ENVI
 
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията
Референция: A8-0069/2017

Дата:
23-03-2017
Peter Liese
ENVI
 
ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия
Референция: A8-0073/2017

Дата:
24-03-2017
Nuno Melo
LIBE
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Референция: A8-0076/2017

Дата:
27-03-2017
Pavel Svoboda
JURI
 
ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Референция: A8-0078/2017

Дата:
27-03-2017
Pavel Svoboda
JURI
 
ДОКЛАД относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС
Референция: A8-0090/2017

Дата:
28-03-2017
Maria Grapini
LIBE
 
ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС
Референция: A8-0091/2017

Дата:
28-03-2017
Judith Sargentini
LIBE
 
ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС
Референция: A8-0092/2017

Дата:
28-03-2017
Tomáš Zdechovský
LIBE
 
ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС
Референция: A8-0095/2017

Дата:
28-03-2017
Filiz Hyusmenova
LIBE
 
ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
Референция: A8-0117/2017

Дата:
29-03-2017
Jan Olbrycht
Isabelle Thomas
BUDG
 
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
Референция: A8-0154/2017

Дата:
03-04-2017
José Manuel Fernandes
BUDG
 
ДОКЛАД относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия
Референция: A8-0155/2017

Дата:
03-04-2017
Jens Geier
BUDG
 
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)
Референция: A8-0157/2017

Дата:
04-04-2017
Victor Negrescu
BUDG
 
 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)
Референция: A8-0274/2016

Дата:
29-09-2016
Mariya Gabriel
LIBE