Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Новини

Категории

 

Европейските политически партии, сътрудничество на Европейския парламент с другите институции на ЕС и националните парламенти, прилагане на европейските договори и общи въпроси, свързани с работата на институциите на ЕС.

 
 

Парламентарна дейност, свързана със сигурността и правосъдието, включително защитата на данни, борбата срещу дискриминация, свободата на движение, граничния контрол, миграцията, правото на убежище, съдебното и полицейско сътрудничество.

 
 

Политика на ЕП по отношение на трети държави, включително страни-кандидатки за членство в ЕС, съседни на ЕС страни и стратегически партньори. Категорията включва търговски отношения, човешки права, политика за развитие, сигурност и отбраната.

 
 

Парламентарна дейност, свързана с разработването на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството, развитието на селските райони, хуманното отношение към животните, качество на селскостопанските продукти и опазването на рибните ресурси.

 
 

Работата на ЕП, свързана с многогодишните и годишните бюджети на ЕС и бюджетния контрол (освобождаване от отговорност).

 
 

Култура, образование, младеж и спорт, както и политиката на ЕС за медиите. Категорията включва многогодишни програми като Еразъм, Creative Europe, Европа на гражданите, Европейска столица на културата и Програмата на наградата LUX за кино.

 
 

Икономическата и парична политика на ЕС, включително регулирането на финансовите услуги, отчетността на ЕЦБ пред ЕП, данъчно облагане и конкуренция, както и свободното движение на капитали и плащания.

 
 

Парламентарна дейност, свързана със заетостта и социалните политики, включително условията на труд, професионалното обучение и свободното движение на работници.

 
 

Парламентарна дейност в областта на вътрешния пазар и защитата на потребителите, включително свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС, правата на потребителите, безопасността на продуктите, признаването на професионалните квалификации, стандартизацията и възлагането на обществени поръчки.

 
 

Регионална и транспортна политика, включително железопътен, воден и автомобилен транспорт, правата на пътниците, екологични и по-безопасни превозни средства и политиката за регионално развитие, насочена към насърчаване на икономическото и социалното сближаване между страните-членки на ЕС.

 
 

Парламентарна дейност за развитието на политиките на ЕС в областите околна среда, здравеопазване и безопасност на храните, включително изменението на климата, ограничаването на замърсяването и токсичните химикали, правилата за лекарствените средства и правата на пациентите, както и законодателството относно проверките за безопасност на храните и етикетирането.