Споделете тази страница: 

©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen  

От 1 януари 2014 г. банките в ЕС ще бъдат по-силни. С промени, гласувани от Европейския парламент във вторник, бе сложен таван на бонусите на банкерите, за да се ограничи спекулативното поемане на риск, увеличиха се изискванията за провизии, за да се гарантира по‑успешното справяне с кризисни ситуации, и бе засилен банковият надзор. Най-пълният досега пакет от банкови реформи има за цел да засили растежа, като улесни отпускането на заеми за малките фирми, които са двигател за реалната икономика.


 

„Новите правила са най‑всеобхватните в банковата регулация на ЕС досега. Те касаят всички 8200 европейски банки и трябва да служат като основа за банковия съюз. Единният контролен механизъм ще бъде покривът. Сега предстои да добавим стените — регулаторната рамка за банките и гаранционните схеми за депозитите. Като законодатели, ние не регулираме нивата на възнагражденията. Правилата за бонусите на банкерите ще донесат по-голяма справедливост и прозрачност и промяна в банковата култура“, заяви докладчикът Отмар Карас (ЕНП, Австрия).


Таван на бонусите


За да се ограничи спекулативното поемане на риск, съотношението между заплатите и бонусите на банкерите ще бъде ограничено до 1 : 1 или максимум 1 : 2 — за което ще бъде необходимо одобрението на 66% от акционерите, притежаващи половината акции или на 75% от гласовете — при липса на кворум.


За да се стимулират банкерите да отчитат в по‑висока степен дългосрочната визия за развитието на техните институции, минимум 25% от бонуса, надвишаващ 100% от заплатата, ще бъде разсрочен за 5 години.


Капиталови изисквания и буфери


Банките от ЕС ще бъдат задължени да отделят повече и по-качествен капитал, като буфер срещу трудни периоди — 8% капитал с високо качество, половината от който да бъде капитал от първи ред, с най-високото качество и с най-малък риск (двойно увеличение спрямо сегашните изисквания за капитал от първи ред). Този капитал трябва да бъде достатъчно ликвиден, т.е. лесно конвертируем в пари в брой, за да се плати на вложители и кредитори при спешни случаи.


Банките ще трябва да наложат и „предпазен капиталов буфер“, който да абсорбира загубите и да запазва капитала, както и „антицикличен капиталов буфер“, който да позволява натрупване на достатъчна капиталова основа в период на икономически растеж, за да може да продължава предлагането на кредити по време на кризисни периоди.


Отпускане на заеми за реалната икономика


За да се подсигури отпускането на заеми за малките и средни предприятия (МСП), новите стандарти ще намалят номиналния риск, с който се оценяват тези заеми. Това, от своя страна, ще намали капитала, който трябва да се провизира за тях.


Разкриване и контрол


Новите правила ще изискват от банките да декларират приходите си, платените данъци и получените субсидии, оборота и броя на служителите си държава по държава. От 2014 г. тези показатели трябва да бъдат предоставяни на ЕК, а от 2015 г. трябва да бъдат обществено достояние.


Банките ще бъдат контролирани от надзорните институции в страните членки на ЕС, в сътрудничество с Европейската банкова служба (EBA), чиито правомощия ще бъдат разширени.


Регламент и директива


Пакетът съдържа Регламент за капиталовите изисквания (CRR), както и 4-то издание на Директивата за капиталови изисквания (CRD IV).


CRR включва първия самостоятелен набор от правила за банков надзор, отнасящи се пряко до всички банки в ЕС. Той ще помогне да се гарантира във всички страни членки спазването на международните стандарти за капиталова адекватност Basel III.


CRD IV предоставя на страните членки известна гъвкавост, като например да изискват от националните банки по‑големи буфери от законовите изисквания, за да може да бъдат защитени например от сривове в цените на недвижимите имоти.


CRR беше одобрен с 595 гласа „за“, 40 „против“ и 76 въздържали се. CRD IV бе подкрепен от 608 депутати, 33 гласуваха „против“ и 67 се въздържаха.


Следващи стъпки

Новите правила трябва да бъдат формално одобрени от Съвета, за да могат да влязат в сила от 1 януари 2014 година.Процедура: съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), 1‑во четене