Споделете тази страница: 

Според новите правила, приети от Парламента в четвъртък, изискванията за визи за граждани от трети страни ще бъдат въвеждани повторно с по-бърза и лесна процедура при засилена нерегламентирана миграция или заплахи за сигурността.

Докладчикът на Парламента по предложението Агустин Диас де Мера (ЕНП, Испания) каза: „Успяхме да създадем един по-гъвкав и оперативен инструмент, като в същото време осигурихме спазването на човешките права и ключовата роля на Европейския парламент. Уверен съм, че след приемането на механизма за суспендиране Съветът ще сътрудничи изцяло за безпроблемното приемане на предложенията за предоставяне на безвизово пътуване на Грузия и Украйна, предвид че и двете страни отдавна изпълниха нужните критерии.“ Неговият доклад беше приет с 485 гласа „за“, 132 „против“ и 21 „въздържал се“.


Според новите правила режимът за безвизово пътуване за граждани на трети страни в ЕС може да бъде временно отменян и така те отново да се нуждаят от визи. Това може да се случи в един или повече от следните случаи:


  • значително увеличение на броя граждани на съответната страна, на които е отказан достъп или които са останали нерегламентирано на територията на ЕС;

  • значително увеличение на броя на необоснованите молби за убежище;

  • влошаване на сътрудничеството за връщане на мигранти;

  • увеличаване на риска или непосредствените заплахи за обществените политики или вътрешната сигурност, свързани с граждани на съответната трета страна.

Временно отменяне на безвизовото пътуване


Както държавите членки на ЕС, така и Европейската комисия ще могат да задействат механизма за суспендиране на безвизовото пътуване. Според текста такова решение следва да бъде основано на релевантни и обективни данни.


След уведомление от държава членка (или молба от мнозинство от държавите членки) или на основата на собствен доклад Комисията ще има един месец, в който да реши дали да суспендира безвизовото пътуване за период от девет месеца. Подобно решение ще влиза в сила автоматично.


По време на периода на суспендиране Комисията и съответната трета страна трябва да се опитат да намерят решения на проблемите, които са довели до ситуацията.


Комисията също така ще трябва да наблюдава положението в страните с безвизов режим и да докладва веднъж в годината на Парламента и Съвета относно текущото изпълнение на условията за безвизово пътуване, включително по отношение на правата на човека.

 

Удължаване на суспендирането на безвизовия режим

 

Ако положението не се промени, Комисията ще трябва да представи най-късно два месеца преди изтичането на деветмесечния период предложение за удължаване на временното отменяне на безвизовия режим за допълнителни 18 месеца. Евродепутатите и държавите членки имат правото да възразят на това решение.


Комисията може по всяко време да направи законодателно предложение за изваждане на трета страна от списъка на държавите с безвизов режим на пътуване. Това изваждане ще трябва да бъде одобрено от Парламента и Съвета.


Преразглеждането на механизма за безвизово пътуване е залегнал в законодателството на ЕС от 2013 г. и е свързан с предложенията за предоставяне на безвизово пътуване в ЕС на Грузия, което вече беше договорено от евродепутатите и Съвета, както и на Украйна и Косово.


Следващи стъпки

 

Проектът за регламент все още трябва да бъде формално одобрен от Съвета. Той ще влезе в сила двадесет дни, след като бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС.


Механизмът за безвизово пътуване не важи за Великобритания и Ирландия.


 

Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене