Споделете тази страница: 

В сряда евродепутатите приеха резолюция, според която положението с основите права в Унгария оправдава започване на процедура за налагане на санкции срещу Унгария.

  • евродепутатите установяват сериозно влошаване на върховенството на закона и демокрацията;
  • спорните закони трябва да бъдат отменени или оттеглени;
  • средствата от европейските фондове под наблюдение.

В обобщение на дебата от миналото пленарно заседание, евродепутатите смятат, че настоящото положение на Унгария в областта на основните права оправдава започването на официална процедура, която да определи дали има явна опасност от сериозно нарушение на ценностите на ЕС от страна на държава членка.

Резолюцията призовава:

  • за активиране на член 7, параграф 1. Евродепутатите възлагат на комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да изготви официална резолюция за пленарно гласуване;
  • унгарското правителство да отмени законите, които затягат правилата за неправителствените организации и лицата, търсещи убежище, както и да постигнат споразумение със официалните власти на САЩ, за да се позволи на Централноевропейския университет да остане в Будапеща като свободна институция;
  • Европейската комисия да наблюдава стриктно как унгарското правителство разходва средствата от европейските фондове.

Изпитание за Европейския съюз

Последните събития в Унгария, които доведоха до сериозно влошаване на демокрацията, принципите на правова държава и основните права в страната, ще подложат на изпитание способността на ЕС да защити своите ценности, смятат евродепутатите. Те отново потвърдиха нуждата от предприемане на мерки за защита на основните ценности на ЕС, подкрепени в резолюцията от 25 октомври 2016 г.

Резолюцията беше приета с 393 гласа „за“ срещу 221 „против“, с 64 „въздържал се“.


Предистория


Член 7 от Договора за Европейския съюз предвижда механизъм за законово налагане на ценностите на съюза. Съгласно член 7, параграф 1 Съветът може да установи, че съществува очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите на Съюза, и да отправи конкретни препоръки към въпросната държава членка. Процедурата може да бъде задействана от една трета от държавите-членки, Парламента или Комисията. Съветът трябва да приеме решение с мнозинство от четири пети от своите членове, след като получи одобрение от Парламента, което също изисква мнозинство от две трети от подадените гласове и абсолютно мнозинство от евродепутатите.

 

Следваща стъпка от процедурата е член 7, параграф 2, с която по предложение на една трета от държавите-членки или на Комисията, може да  се установи наличието на действително нарушение на ценностите на ЕС. Съветът трябва вземе решение с единодушие и да даде своето съгласие. Член 7, параграф 3 налага санкции като спиране на някои права, включително правото на глас на представителя на правителството на тази държава-членка в Съвета.