Споделете тази страница: 

  • зачитане на целостта на вътрешния пазар, митническия съюз и четирите свободи;

  • осигуряване на еднакво и справедливо отношение към гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство и британските граждани, живеещи в ЕС;

  • запазване на правата на гражданите, заложени в Белфасткото споразумение (Ирландската граница).

Евродепутатите настояват, че бъдещите отношения трябва да съответстват с четирите свободи на ЕС. ©AP Images/European Union-EP 

ЕП прие резолюция, излагаща възможната рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство след Брекзит.

Взимайки предвид червените линии, обявени от британското правителство, едно споразумение за асоцииране може да предостави подходяща рамка за бъдещите отношения между страната и ЕС. Това се казва в резолюцията, приета с 544 гласа „за“, 110 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Отношенията могат да бъдат базирани на четири основи:

  • търговия и икономически отношения;
  • вътрешна сигурност;
  • сътрудничество във външната политика и отбраната;
  • тематично сътрудничество, например в сферата на трансгранични научни и иновационни проекти.

Евродепутатите настояват, че тази рамка трябва да включва последователно управление, със солиден механизъм за разрешаване на спорове.

Резолюцията, подготвена от работната група на парламента относно Брекзит, подчертава уникалността на системата на ЕС, с нейните задължителни права, общи институции и ръководни, изпълнителни и съдебни механизми. Това означава, че дори близко асоциирани държави със сходно законодателство не могат да се възползват от права, облаги и достъп до пазара в същата степен като държавите членки на ЕС.

Всяка рамка за бъдещите отношения трябва да включва и зачитането на целостта на единния пазар, митническия съюз и четирите свободи, без да позволява различен подход за отделните сектори (избиране на благоприятни закони на ЕС). Тя трябва и да предпазва независимия ред за взимане на решения, включително ролята на Съда на Европейския съюз.

Споразумение за оттегляне и преходен период

Резолюцията приветства проекта на споразумение за оттегляне на ЕК от 28 февруари и изразява подкрепа за предложените преходни мерки.

Също така отново се подчертава важността от осигуряването на еднакво и справедливо отношение към гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство и британските граждани, живеещи в ЕС.

Резолюцията приветства и проекта на протокол относно Ирландия и Северна Ирландия, включително и възможността за съдействие от декемврийския съвместен доклад, която предоставя конкретни резервни мерки срещу засилване на граничния контрол и запазва сътрудничеството между юга и севера. Евродепутатите подчертават и важността на запазването правата на гражданите, изложени в Белфасткото споразумение.

Цитат

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Брекзит ще донесе промяна в Европейския съюз както за гражданите, така и за бизнеса. За нас българите е важно в кратки срокове да се постигне споразумение, което да гарантира правата на гражданите, за да могат всички тези хиляди българи да живеят без притеснения за бъдещето си. За последното десетилетие стокообменът между Великобритания и България се е удвоил до 1,2 милиарда евро на годишна база. Без споразумение след Брекзит, българският износ за Обединеното кралство, равняващ се на 500 милиона евро, е застрашен. В наш интерес е тази икономическа връзка да се запази поне на днешните нива. Трябва да се изостави езикът на политическите обвинения и да погледнем прагматично на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.“

Следващи стъпки

Резолюцията излага приноса на Парламента към срещата на държавните и правителствени ръководители на ЕС на 22-23 март, когато се очаква да бъдат приети насоките за преговори относно бъдещите отношения с Обединеното кралство. Всяко споразумение за оттегляне или бъдещо споразумение с Обединеното кралство трябва да бъде одобрено от ЕП.