Споделете тази страница: 

  • националните цели са част от общата цел на ЕС за намаляване на емисиите с 30% от нивата за 2005 г. до 2030 г.; 
  • намаляване на емисиите от земеделие, транспорт, сгради и отпадъци; 
  • земеползване и залесяване: емисиите и абсорбирането трябва да се изравнят до 2030 г. 
  • изпълняване на ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите с 40% от нивата за 1990 г. 

Емисиите от транспорт, земеделие сгради и отпадъци трябва да се намалят с 30%. Емисиите и абсорбирането от горското стопанство и земеползването трябва да се изравнят до 2030 г.

Това са целите на два законодателни проекта, които бяха приети във вторник. 

 

Целите на ЕС ще бъдат трансформирани в задължителни национални планове за сектори, които понастоящем не са включени в Схемата за търговия на емисии на ЕС, като земеделие, транспорт, сгради и отпадъци, които заедно са отговорни за до около 60% от емисиите на парникови газове в Европа.

 

Тези съкращения ще допринесат за постигането на колективните ангажименти на ЕС в рамките на Парижкото споразумение за климата за намаляване на емисии на парникови газове с 40% от всички сектори спрямо нивата от 1990 г. 

 

„Дадохме най-доброто от себе си, за да се постигнем амбициозен регламент за климата в Европа въпреки опитите на много правителства в ЕС да подкопаят амбициите ни,“ каза евродепутатът Хербен-Ян Хербранди (АЛДЕ, Нидерландия). „Благодарение на натиска от Парламента успяхме да намалим позволения въглероден бюджет с емисиите на около четири милиона автомобила. Европейските правителства трябва да направят повече и трябва да го направят по-скоро. Забавянето на действия относно климата вече не е възможно; този регламент изисква всички правителства да забързат зелените инвестиции, за да адресират емисиите от земеделие, транспорт, отпадъци и сгради,“ допълни той. 

 

Залесяването като механизъм за борбата с промените в климата

 

ЕП прие отделен текст, стремящ се да намали емисиите на парникови газове от земеползването и горското стопанство и да увеличи количеството емисии, абсорбирани от горите, като начин за борба с климатичните промени. 

 

Предложеният текст формулира правилата, според които държавите в ЕС трябва да компенсират обезлесяването със засаждане на нови дървета, и очертава насоките за развитието на сектора с оглед увеличаване на поглъщането на СО2 от гори, обработваеми земи и пасища. Евродепутатите подсилиха тези мерки, като добавиха че след 2030 г. държавите членки ще трябва да увеличат абсорбирането на въглероден диоксид над нивата на емисиите в съответствие с дългосрочните цели на ЕС и Парижкото споразумение.

 

Докладчикът Норберт Линс (ЕНП, Германия) каза: „Законодателството за земеползването и горското стопанство се отнася за положителните приноси на земеделието и горите в борбата с промените на климата. Парламентът работи да постигне баланс между гъвкавостта и сравнимите счетоводни правила на 28-те държави членки. Уверен съм, че успяхме в подсилването на био икономиката - дървесен материал за строежа на къщи, мебели и биоенергия. ...Чрез този законодателен текст ние изпращаме послание: искаме нашите гори в Европа да продължат да се стопанисват устойчиво.  Искаме да продължим да запазваме стабилно горско стопанство в Европа.“

 

Следващи стъпки

 

Законодателните текстове относно намаляването на емисиите и залесяването бяха приети, съответно с 343 гласа „за“, 172 „против“ и 170 „въздържал се“, и 574 гласа „за“, 79 „против“ и 32 „въздържал се“. И двата текста трябва да получат официалното одобрение на Съвета преди, да влязат в сила.