Práce poslanců EP 

Poslanci Evropského parlamentu jsou volení zástupci občanů EU. Reprezentují jejich zájmy a zájmy jejich měst či regionů v Evropě. Hovoří s lidmi a představiteli různých zájmových skupin či podniků, kteří se na ně obracejí s problémy, na něž narážejí ve svých zemích či obcích. Poslanci jsou evropskými zákonodárci, ale mohou také klást nepříjemné dotazy Komisi a Radě ministrů. Hrají důležitou úlohu ve významných otázkách naší doby, jako jsou změna klimatu, migrace, lidská práva ve světě a regulace finančních trhů.


Každodenní pracovní náplň poslanců je rozdělena na práci pro voliče v domovských zemích, práci ve výborech, jednání politických skupin a rozpravy či hlasování na plenárních zasedáních. Poslanci se účastní schůzí výborů a politických skupin i mnoha dalších. Mohou být také členy delegace pro vztahy se zeměmi mimo EU, což může vyžadovat cesty mimo EU.

Práce ve výborech


Parlament je rozdělen na dvacet specializovaných výborů, které se jako první zabývají legislativními návrhy, jež jim jsou předkládány.


Výbory projednávají legislativními návrhy a přijímají zprávy, které obsahují návrhy na jejich změny. (V době mezi hlasováním ve výboru a jednáním na plenárním zasedání jsou pozměňovacích návrhy a usnesení projednávána v politických skupinách.) Výbory rovněž jmenují tým poslanců, který vede legislativní jednání s Radou. Přijímají také usnesení z vlastního podnětu, pořádají setkání s odborníky a vykonávají dohled nad ostatními orgány a institucemi EU.


Výbory mají 25 až 73 řádných členů a obdobný počet náhradníků.


Každý výbor si volí svého předsedu a až čtyři místopředsedy, kteří dohromady tvoří „předsednictvo výboru“. Jejich mandát trvá dva a půl roku. Politické složení výborů odráží složení celého Parlamentu.


Parlament může také zřizovat podvýbory a zvláštní dočasné výbory, které se zabývají konkrétními otázkami, a vyšetřovací výbory, které zkoumají případy porušování nebo nesprávného uplatňování evropského práva.


Parlamentní výbory se obvykle scházejí v Bruselu. Jejich rozpravy jsou veřejné a obvykle je lze sledovat prostřednictvím internetového přenosu.