Sociální Evropa: Jaká je sociální politika EU? 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Opatření sociální politiky se nás týkají od dětství až do důchodu. Zjistěte více o iniciativách Unie v této oblasti a na čem pracuje Evropský parlament.

©AP Images/European Union-EP 

Sociální realitu dnešní Evropy určují mimo jiné trendy jako stárnoucí populace a nízká porodnost. V roce 2030 budou Evropané průměrně nejstarší na světě a udržitelnost důchodového systému bude s klesající porodností ohrožená. Zároveň probíhají podstatné změny pracovního života a jeho organizace. Nové obchodní modely jako je ekonomika sdílení přináší nové typy pracovních smluv a mění standardy sociálního zajištění.

 

Jeká je tedy budoucnost evropského sociálního modelu? Evropská komise k tomu zveřejnila své podněty na konci dubna 2017. Rekapitulujeme stanoviska Parlamentu.

Jaké pravomoci má EU v sociální politice?

Evropská unie má v sociální oblasti pouze omezené kompetence. Odpovědnost za politiky zaměstnanosti a sociální politiky spočívá převážně na členských státech a jejich vládách. To znamená například, že každá vláda, a nikoli EU, rozhoduje o mzdové regulaci, včetně minimální mzdy, úlohy kolektivního vyjednávání, o důchodových systémech, věku odchodu do důchodu či dávkách v nezaměstnanosti.


Sociální rozměr EU se však v průběhu evropského integračního procesu postupně rozvíjel a s tím vzniklo několik nástrojů v sociálním sektoru.

Jedná se o zákony, finanční prostředky nebo opatření EU, které slouží ke koordinaci a monitorování národních politik. EU rovněž podporuje členské státy, aby sdílely osvědčené postupy v oblastech jako je sociální začleňování, boj s chudobou a důchodové systémy.

Již zakládající smlouva evropské integrace z roku 1957 stanoví principy jako je rovná odměna pro ženy a muže nebo právo pracovníků volně se pohybovat v rámci EU. Aby byla tato mobilita možná, byla přijata pravidla pro vzájemné uznávání diplomů, pro zajištění lékařského ošetření v zahraničí nebo toho, aby lidé neztráceli práva na důchod, která nabyli prací jinde v EU.

Kromě toho existují předpisy EU o pracovních podmínkách jako je pracovní doba nebo práce na částečný úvazek a také právní normy, které mají řešit diskriminaci na pracovišti nebo zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků.

Evropský parlament je od počátku zastáncem aktivní politiky EU v sociální oblasti a podpořil různé návrhy Komise v tomto směru.

Pomoc nezaměstnaným a mladým

Evropský sociální fond slaví letos své šedesáté výročí. Fond je hlavním nástrojem EU pro podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování. Pomohl milionům lidí, aby se naučili nové dovednosti a našli práci.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, například když jsou velké podniky zrušeny a výroba je přesunuta mimo EU.

Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES) je platforma usnadňující pracovní mobilitu, která poskytuje informace, poradenství a služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům. Parlament v únoru 2016 schválil revizi EURES, aby lépe odpovídala nabídce a poptávce na trhu práce.

Parlament stojí za několika iniciativami v boji proti nezaměstnanosti mládeže. Příkladem je takzvaná Záruka pro mladé: členské státy se zavázaly zajistit, že lidé mladší 25 let dostanou kvalitní nabídku zaměstnání, další vzdělávání, učňovské místo nebo stáž do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání.

Poslanci také chtějí lepší přístup k rozvoji a uznávání dovedností. Například nedávno spuštěný Evropský sbor solidarity má za cíl vytvářet příležitosti pro mladé lidi, aby se dobrovolně angažovali nebo pracovali v projektech, které jsou přínosem pro místní komunity.

Boj proti nehlášené práci

Nelegální práce má vážné rozpočtové důsledky, protože nepřináší daňové a sociální odvody a narušuje trh práce. Minulý rok poslanci schválili založení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení a boji proti nehlášené práci.

Evropský pilíř sociálních práv

V dubnu 2017 předložila Evropská komise návrh na „Evropský pilíř sociálních práv“, který vychází z dvaceti klíčových zásad a práv provázaných na podporu spravedlivých a dobře fungujících trhů práce a systémů sociálního zabezpečení.

Poslanci k jeho formulaci předložili svá doporučení v lednu 2017. Vyzvali Komisi, aby navrhla celoevropská pravidla pro důstojné pracovní podmínky ve všech formách zaměstnání, včetně těch nových jako je práce zprostředkovaná prostřednictvím on-line platforem a další.

Parlament také požaduje lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a „záruky pro děti“, které by zajistily kvalitní vzdělávání a ochranu proti dětské chudobě.

Co se chystá

Evropský parlament opakovaně požaduje opatření, která by zajistila správnou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a snížila rozdíly v důchodech mezi muži a ženami. Poslanci nedávno začali pracovat na nových návrzích pro podporu sladění rodinného a soukromého života a chtějí posílit práva pro rodiče a pečovatele.

Koordinace sociálního zabezpečení v EU stanoví pravidla, která zajistí, aby evropští občané po přistěhování do jiné země EU neztratili svou ochranu v oblasti sociálního zabezpečení. Poslanci nyní pracují na revizi stávajících pravidel, aby byla spravedlivější, jasnější a jednodušší.

Parlament rovněž pracuje na evropském zákoně o přístupnosti zlepšujícím dostupnost určitých produktů a služeb, aby se lidé se zdravotním postižením mohli plně zapojit do společnosti.

Debata o budoucnosti evropské integrace

Evropská komise chystá pět strategických dokumentů zaměřených na výzvy v pěti oblastech: sociální rozměr Unie, globalizace, hospodářská a měnová unie, obrana, finance. Představuje je v průběhu května a června.

Jedná se o přehled možností a scénářů, podle nichž se může Unie vyvíjet s výhledem do roku 2025, nikoliv obhajobu nějakých konkrétních opatření. Konkrétní vyústění debaty nad těmito návrhy bude zářijový projev o stavu Evropské unie od předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera tradičně v Evropském parlamentu.