Sociální Evropa: Jaké jsou sociální politiky EU? 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Opatření sociální politiky se nás týkají od dětství až do důchodu. Zjistěte více o iniciativách Unie v této oblasti a na čem pracuje Evropský parlament.

Sociální dimenze EU ©AP images/European Union - EP 

Mnoho výzev

V celosvětovém srovnání se Evropa může chlubit nejvyššími sociálními standardy a vysokou kvalitou života. Nicméně i Evropané se potýkají s mnoha výzvami, které měnící se svět přináší. Sociální realitu dnešní Evropy určují mimo jiné trendy jako stárnoucí populace a nízká porodnost. V roce 2030 budou Evropané průměrně nejstarší na světě a udržitelnost důchodového systému bude s klesající porodností ohrožená.

Zároveň probíhají podstatné změny pracovního života a jeho organizace. Nové obchodní modely jako je ekonomika sdílení přináší nové typy pracovních smluv a mění standardy sociálního zajištění. V mnoha členských státech Evropské unie jsou stále patrné následky finanční krize z roku 2008. Nezaměstnanost sice v Evropě klesá, avšak mezi jednotlivými zeměmi se její míra výrazně liší.

Jaké pravomoci má EU v sociální politice?


Evropská unie má v sociální oblasti pouze omezené kompetence. Odpovědnost za politiky zaměstnanosti a sociální politiky spočívá převážně na členských státech a jejich vládách. To znamená například, že každá vláda, a nikoli EU, rozhoduje o mzdové regulaci, včetně minimální mzdy, úlohy kolektivního vyjednávání, o důchodových systémech, věku odchodu do důchodu či dávkách v nezaměstnanosti.

Sociální rozměr EU se však v průběhu evropského integračního procesu postupně rozvíjel a s tím vzniklo několik nástrojů v sociálním sektoru.

Jedná se o zákony, finanční prostředky nebo opatření EU, které slouží ke koordinaci a monitorování národních politik. EU rovněž podporuje členské státy, aby sdílely osvědčené postupy v oblastech jako je sociální začleňování, boj s chudobou a důchodové systémy.

Již zakládající smlouva evropské integrace z roku 1957 stanoví principy jako je rovná odměna pro ženy a muže nebo právo pracovníků volně se pohybovat v rámci EU. Aby byla tato mobilita možná, byla přijata pravidla pro vzájemné uznávání diplomů, pro zajištění lékařského ošetření v zahraničí nebo toho, aby lidé neztráceli práva na důchod, která nabyli prací jinde v EU.

Kromě toho existují předpisy EU o pracovních podmínkách jako je pracovní doba nebo práce na částečný úvazek a také právní normy, které mají řešit diskriminaci na pracovišti nebo zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků.

Parlament, Komise a Rada ohlásily vytvoření Evropského sociálního pilíře, jenž má přinést občanům EU nová, efektivnější práva a podpořit spravedlivý pracovní trh a sociální systém. Pilíř vychází z dvaceti základních principů a zaměřuje se na tři hlavní oblasti: rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky, sociální ochrana a sociální začlenění.

Evropský parlament je od počátku zastáncem aktivní politiky EU v sociální oblasti a podpořil různé návrhy Komise v tomto směru.


Sociální práva pro Evropany pracující v zahraničí

Koordinace sociálního zabezpečení zajišťuje lidem, kteří se přestěhují za prací do jiné členské země, aby nepřišli o sociální zabezpečení. Poslanci pracují na revizi dosavadních pravidel tak, aby byla férovější, jasnější a snadněji uplatnitelná.

Parlament rovněž schválil vytvoření Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který zajistí jednoduché a spravedlivé zajišťování evropských pravidel EU, co se týče pracovní mobilty a koordinace sociálního zabezpečení.

V roce 2018 Parlament schválil novou legislativu týkající se vysílání pracovníků v rámci EU, aby jim byla zajištěna mzda, která je v místě pracoviště obvyklá.

Pomoc nezaměstnaným a mladým


Evropský sociální fond slaví letos své šedesáté výročí. Fond je hlavním nástrojem EU pro podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování. Pomohl milionům lidí, aby se naučili nové dovednosti a našli práci. Poslanci nyní pracují na nové, zjednodušené verzi fondu se zvláštním zaměřením na děti a mládež. Evropský sociální fond plus doplní řadu stávající programů a poskytne cílenou a efektivnější podporu potřebným.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, například když jsou velké podniky zrušeny a výroba je přesunuta mimo EU. Poslanci v současnosti připravují změny, které by fond učinily přístupnější a pružnější tak, aby mohl efektivně reagovat na výzvy v období po roce 2020.

Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES) je platforma usnadňující pracovní mobilitu, která poskytuje informace, poradenství a služby uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům.

V rámci boje proti nezaměstnanosti mladých lidí se v roce 2013 členské země rozhodly spusti program nazvaný Záruka pro mladé. Státy se zavázaly zajistit, že lidé mladší 25 let dostanou kvalitní nabídku zaměstnání, další vzdělávání, učňovské místo nebo stáž do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání.

Evropský sbor solidarity, který byl spuštěn na konci roku 2016, má za cíl vytvářet příležitosti pro mladé lidi, aby se dobrovolně angažovali nebo pracovali v projektech, které jsou přínosem pro místní komunity.

Více o opatřeních EU, jak snížit nezaměstnanost mladých, najdete zde.

Pracovní podmínky

Evropský parlament v roce 2019 přijal novou legislativu, jež by zavedla nové minimální standardy pracovních podmínek pro všechny pracující v EU včetně těch nejzranitelnějších s atypickými formami zaměstnání.

Poslanci mimi to pravidelně aktualizují evropská pravidla ochrany lidí na pracovištích. Příkladem jsou přísnější limity výskytu škodlivých chemických látek.

Parlament rovněž opakovaně požádal Komisi, aby předložila opatření pro snížení rozdílů odměňování žen a mužů za práci i v oblasti penzí. V roce 2018 poslanci také předložili návrhy pro boj proti sexuálnímu obtěžování na pracovištích.

Poslanci se snaží zasadit o rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a proto v roce 2019 přijali nová pravidla, která mají posílit práva rodičů a pečovatelů.

Inkluzivní trh práce


Parlament navrhl soubor opatření a doporučení, která by měla zajistit hladký návrat z pracovní neschopnosti zpět do práce a aby lépe zapojili chronicky nemocné a osoby se zdravotním postižením do trhu práce.

Poslanci také schválili v roce 2019 evropský zákon o lepším přístupu, aby zlepšili dostupnost každodenních produktů a služeb, jako jsou chytré telefony, bankomaty či počítače. To má pomoci lidem se zdravotním postižením a starším lidem.