Sdílet tuto stránku: 

Hlasování Parlamentu: větší slovo akcionářů o platech vedení podniků ©BELGAIMAGE/BELGAAFP/D.Roland 

Velké podniky a společnosti kótované na burze by měly zveřejňovat informace o dosažených ziscích, daních z příjmů a získaných veřejných dotací v jednotlivých zemích. Ve svých pozměňovacích návrzích k navrhovaným pravidlům, jejichž cílem je zvýšit transparentnost a posílit dlouhodobé zapojení akcionářů, tak dnes uvedli poslanci EP. Požadují rovněž, aby akcionáři mohli hlasovat alespoň co tři roky o firemní politice odměňování vedení podniků.

“Dnešní hlasování je důležitým krokem směrem k dlouhodobému nasměrování společností a investorů k dlouhodobě orientovanému rozhodování. Jeho cílem je rovněž zajistit větší transparentnost v řízení evropských podniků a silnější zapojení institucionálních investorů a správců aktiv," uvedl po hlasování zpravodaj EP Sergio Cofferati (S&D, IT).


"Schválený text obsahuje důležité nástroje na boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, zejména povinnost zveřejňovat výsledky v jednotlivých zemích, která zajistí, že nadnárodní podniky budou otevřeně informovat o daních, které platí v každé zemi, ve které působí. Tuto příležitost si nesmíme nechat ujít, zejména po Luxleaks a dalších skandálech," dodal.

 

Nový požadavek na zveřejňování informací o ziscích a daních


Poslanci do návrhu vložili požadavek, na jehož základě by měly velké podniky zveřejňovat informaci o ziscích či ztrátách před zdaněním, daních ze zisku nebo ztráty a získané veřejné podpoře v každé zemi, ve které působí. Tato povinnost by se dle poslanců měla vztahovat i na subjekty veřejného zájmu, mezi něž patří i podniky kótované na burze a pojišťovny, jakož i společnosti označené členskými státy za subjekty veřejného zájmu vzhledem k povaze jejich činnosti.

 

Vliv akcionářů na odměňování ředitelů

 

Dle Parlamentu by nová pravidla měla umožnit akcionářům hlasovat nejméně každé tři roky o politice odměňování členů orgánů společností kótovaných na burze. Členské státy by však mohly stanovit, zda bude hlasování o politice odměňování závazné či poradní, uvádí se v textu.


Politika odměňování ředitelů by měla vysvětlovat, jak přispívá k dlouhodobým zájmům a udržitelnosti společností. Měla by rovněž stanovovat jednoznačná kritéria pro přiznání pevné a pohyblivé odměny, včetně veškerých prémií a všech forem požitků, uvádí se dále v přijatých pozměňovacích návrzích. Hodnota akcií by neměla hrát rozhodující roli při posuzování kritérií finanční výkonnosti a odměna vázaná na akcie by neměla tvořit nejpodstatnější část pohyblivé odměny členů orgánů společnosti, dodávají poslanci.

 

Další postup

 

Parlament schválil své pozměňovací návrhy poměrem hlasů 556 (pro): 67 (proti): 80 (zdrželo se hlasování). Poslanci se rozhodli neuzavřít první čtení, ale zahájit neformální jednání s členskými státy s cílem nalézt dohodu na konečné verzi legislativy v prvním čtení.Poznámka pro editory

 

Navrhovaná změna směrnice o právech akcionářů, jejímž cílem je zvýšit transparentnost a podpořit dlouhodobé zapojení akcionářů, obsahuje návrhy, které by měly zajistit, že podniky kótované na burze budou schopny identifikovat své akcionáře, a pravidla týkající se transparentnosti pro zmocněné poradce (kteří vydávají doporučení k hlasování), správce aktiv a institucionální investory, jakými jsou například penzijní fondy či pojišťovací společnosti. Obsahuje rovněž návrhy opatření na posílení transparentnosti a vlivu akcionářů na transakce se "spřízněnými stranami" (např. mezi společností a jejím vedením, řediteli, ovládajícími akcionáři či společností jedné skupiny).

 

Podle Evropské komise v současnosti pouze 13 členských států umožňuje akcionářům zasahovat do platů ředitelů, ať už prostřednictvím hlasování o politice odměňování ředitelů a/nebo podáváním zpráv či doporučení (jako je tomu i v České republice). Právní předpisy pouhých 15 členských států (včetně České republiky) vyžadují zveřejňování údajů o politice odměňování a 11 zveřejňování platů jednotlivých ředitelů.

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup, 1. čtení

Facts 
  • Podle Evropské komise v současnosti pouze 13 členských států umožňuje akcionářům zasahovat do platů ředitelů, ať už prostřednictvím hlasování o politice odměňování ředitelů a/nebo podáváním zpráv či doporučení.