Sdílet tuto stránku: 

Nová dohoda o předávání osobních údajů cestujících z EU orgánům USA byla ve čtvrtek schválena Evropským parlamentem. Dohoda upravuje právní podmínky předávání a týká se zejména doby uchovávání dat, účelu jejich využití, záruk jejich ochrany a správní a soudní nápravy. Nová pravidla mají nahradit současnou dohodu, která je v platnosti prozatímně od roku 2007.

Dohoda o údajích jmenné evidence cestujících (PNR) mezi EU a USA byla přijata 409 hlasy pro, 226 proti a 33 poslanců se zdrželo hlasování. Významná menšina poslanců hlasovala proti dohodě kvůli obavám o zajištění ochrany osobních údajů, včetně zpravodajky Sophie in' t Veld (ALDE, NL), která stáhla své jméno z názvu zprávy. Poslanci zamítli návrh, aby byla dohoda postoupena k posouzení Evropskému soudnímu dvoru.


Uchovávání dat a jejich využívání


V souladu s novou dohodou budou americké úřady uchovávat PNR data v aktivní databázi po dobu až pěti let. Po prvních šesti měsících budou všechny informace umožňující identifikaci cestujícího maskována, tzn. údaje jako jméno cestujícího či jeho adresa budou zakódovány.


Po pěti letech budou data převedena do "nečinné databáze" na dobu až deseti let. Požadavky na přístup amerických úředníků k nim bude přísnější. Po tomto období budou údaje plně anonymizovány, tzn.že budou vymazány všechny informace umožňující identifikaci konkrétního cestujícího. Data vztahující se ke specifickým případům souvisejícím s vymáhání práva budou uchována v aktivní databázi dokud nebudou případ či jeho vyšetřování archivovány.


PNR údaje budou užívány především za účelem prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažných mezinárodních trestných činů. Trestnými činy mezinárodní povahy se rozumí trestné činy, které jsou dle amerických zákonů postižitelné trestem odnětí svobody na dobu tří a více let. PNR data bude možno použít také k identifikaci osob, které mají být podrobeny detailnějšímu výslechu či vyšetřování.


Citlivé údaje


Citlivé údaje, odhalující například etnický původ, náboženské vyznání, fyzický a psychický zdravotní stav či sexuální orientaci cestujícího mohou být použity ve výjimečných případech, například při ohrožení života cestujícího. Tyto údaje pochází nejčastěji z výběru náboženského jídla podávaného na palubě letadla či žádosti o asistenti z důvodů zdravotního stavu cestujícího. K těmto údajům bude přistupováno restriktivně případ od případu. Po 30 dnech od obdržení PNR budou tato data trvale vymazána, pokud jich nebude potřeba pro zvláštní vyšetřování.


Soudní náprava


V případě zneužití svých údajů budou mít občané EU právo na správní a soudní nápravu v souladu s právem Spojených států. Budou mít také nárok na přístup ke svému PNR a právo na opravu svých údajů Ministerstvem vnitřní bezpečnosti, včetně možnosti jejich vymazání, pokud se údaje ukáží jako nepravdivé.


Kontext


Údaje jmenné evidence cestujících (PNR) shromažďuje letecký přepravce v průběhu rezervace letenky. Jde především o jména cestujících, jejich adresy, čísla kreditních karet použitých při platbě letenky a čísla sedadel. Letečtí přepravci musí na základě právních předpisů USA zpřístupnit tyto osobní údaje Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států, a to před odletem do či z USA.


V květnu 2010 Evropský parlament zejména z důvodů obav o ochranu osobních údajů odložil hlasování o dohodě o PNR se Spojenými státy, která je v platnosti prozatímně od roku 2007. Poslanci naléhali na Evropskou komisi, aby vyjednala novou dohodu, což Komise v roce 2011 učinila.


Evropský parlament schválil dohodu o PNR s Austrálií v říjnu 2011. V současnosti jedná EU o dohodě o PNR také s Kanadou.


Další postup


Ministři spravedlnosti a vnitřních věcí dohodu formálně potvrdí 26.dubna. Dohoda nahradí text z roku 2007 a bude v platnosti po dobu 7 let.


Postup:  Souhlas