Sdílet tuto stránku: 

"Uznávání kvalifikací doktorů, zdravotních sester, architektů a příslušníků dalších profesí, kteří se stěhují do jiného státu EU bude jednodušší" ©Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Parlament ve středu schválil nová pravidla, která zavedou virtuální profesní průkaz, ulehčující lékařům, lékárníkům, architektům a dalším profesím přestěhování a vykonávání praxe v jiné zemi EU. Revidovaná směrnice rovněž zřídí výstražný systém, jež znesnadní těm, jimž byl výkon jejich profese zakázán v jejich domovské zemi její vykonávání v ostatních zemích.


"Zavedení Evropského profesního průkazu, zřízení společných rámců pro odbornou přípravu a uznávání stáží jako součásti profesní praxe výrazně zlepší mobilitu odborných pracovníků a posílí evropskou bezpečnost," uvedla zpravodajka Bernadette Vergnaud (S&D, FR).Jednodušší a rychlejší uznáváníRevidovaná pravidla umožní příslušníkům profesí, které si přejí urychlit proces uznávání odborných kvalifikací jinými státy EU, zažádat si o Evropský profesní průkaz. Ten bude vydáván domovským členským státem zejména pro krátká období práce v zahraničí a hostitelským členským státem v případě, že se v něm držitel odborné kvalifikace rozhodne usadit.Systém bude založen na stávající platformě výměny informací mezi orgány členských států. Mělo by tak dojít k úspoře času a usnadnění procesu uznávání, protože by se odborní pracovníci mohli s žádostí o vyřízení uznání jejich kvalifikace obrátit na svůj domovský stát a nežádat o něj hostitelskou zemi, jak je tomu nyní. Pokud by příslušné orgány o žádosti o uznání nerozhodly ve lhůtách stanovených ve směrnici, bude to považováno za automatické uznání odborné kvalifikace.Výstražný systém


Cílem směrnice je rovněž zabránit zdravotnickým pracovníkům, jako lékařům, zdravotním sestrám nebo veterinářům, jakož i dětským specialistům, kteří byli odsouzeni za relevantní trestný čin či disciplinárně potrestáni, aby mohli vykonávat odbornou činnost v jiných členských státech EU. Informace o odsouzeních či disciplinárních rozhodnutích vůči dotyčnému příslušníkovi povolání by měly členské státy zaslat do tří dnů, uvádí se v textu.Veřejná databáze EU pro regulovaná povolání


V EU existuje na 800 regulovaných profesí, k jejichž výkonu je třeba zvláštní odborná příprava či diplom. Na základě stávající směrnice o odborných kvalifikacích je sedm z nich uznáváno ve všech členských státech automaticky. Jsou jimi lékaři, zubaři, lékárníci, zdravotní sestry, porodní asistentky, veterináři a architekti.


Na základě revidovaných pravidel zavede Komise za účelem větší transparentnosti systému regulovaných povolání jejich veřejně přístupnou databázi. Informace do ní budou dodávat členské státy, které budou rovněž muset navzájem dokázat, že rozhodnutí o regulaci některé z profesí jsou přiměřená a nediskriminační. Květináři a řidiči taxislužby nejsou například regulováni ve všech členských zemích.

Novou směrnici, pro kterou hlasovalo 596 poslanců (37 bylo proti a 31 se zdrželo hlasování), musí ještě formálně schválit členské státy v Radě.
Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení