Sdílet tuto stránku: 

Podíl žen mezi členy správních a dozorčích rad podniků kotovaných na burze činí pouze 17,6 %. Parlament prosazuje spravedlivější nábory, aby se jejich podíl zvýšil do roku 2020 na 40 %. © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell  

Společnosti, které jsou v EU kotované na burzách, by dle Evropského parlamentu měly zavést transparentní výběrová řízení, na základě kterých by do roku 2020 měly alespoň 40 % nevýkonných členů jejich správních či dozorčích rad tvořit ženy. Poslanci ve svém návrhu v prvním čtení navrhují, aby společnosti, které zavedení těchto postupů nedostojí, čelily sankcím. V roce 2013 tvořil podíl žen mezi nevýkonnými členy správních a dozorčích rad největších firem v EU pouze 17,6 %.

“Přijali jsme konzistentní usnesení a vyslali silný signál Radě, ale také zúčastněným stranám a společnostem v Evropě," uvedla zpravodajka výboru pro práva žen Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (ELS, EL). “Je nezbytné, aby se společnosti kotované na burze vyvíjely tak, aby do svých rozhodovacích postupů zahrnuly vysoce kvalifikované ženy. Jejich cílem by mělo být dosáhnout konkurenceschopnosti při plném respektování unijních zásad a hodnot rovnosti," dodala.


"Usnesení objasňuje a posiluje otevřený, transparentní postup pro jmenování nevýkonných členů správních rad společností kotovaných na burze. Parlament splnil svůj úkol, nyní je řada na Radě, aby se posunula, dokončila s námi a s Komisí tuto směrnici před volbami do Evropského parlamentu a posunula nás tak blíže genderové rovnosti v rámci evropských firem. Našim občanům to ukáže, že bojujeme proti diskriminaci a za rovné příležitosti na trhu práce pro všechny," uvedla zpravodajka výboru pro právní záležitosti Evelyn Regner (S&D, AT).


Transparentní a genderově vyvážená výběrová řízení


Poslanci vyzývají členské státy, aby zajistily, že společnosti kotované na burze zavedou účinná a povinná opatření, která by zabezpečila rovný přístup mužů a žen k nevýkonným pozicím ve správních a dozorčích radách, tak aby v roce 2020 bylo zastoupení žen v nevýkonných řídících pozicích alespoň 40 %. Veřejné podniky budou muset tento cíl splnit již do roku 2018.


Pokud jsou kandidáti stejně kvalifikovaní, měl by mít přednost kandidát nedostatečně zastoupeného pohlaví, uvádí poslanci a zdůrazňují, že kvalifikovanost a zásluhy musí i nadále být hlavními kritérii náboru.


Rozsah


Pravidla by neměla platit pro mikropodniky a malé a střední podniky, tj. ty, které zaměstnávají méně než 250 osob. Poslanci nicméně vyzývají členské státy, aby podporovaly a pobízely malé a střední podniky, aby zlepšily genderovou vyváženost v dozorčích a řídících orgánech společností.


Sankce


Společnosti, které nedodržují pravidla, budou muset vysvětlit proč a informovat příslušné vnitrostátní orgány o opatřeních, které přijaly a které plánují přijmout k dosažení cíle v budoucnu.


Poslanci uvádějí, že sankce ve formě například pokut by měly být moci uvaleny za nerespektování transparentních postupů náboru, spíše než za nedosažení cíle. Navrhují, aby bylo k seznamu možných sankcí přidáno "vyloučení z veřejných nabídkových řízení" a aby byly sankce povinné, spíše než orientační, jak navrhuje Komise.


Další postup


Parlament přijal pozměněný návrh poměrem hlasů 459 (pro): 148 (proti): 81 (zdrželo se hlasování. Aby mohla směrnice vstoupit v platnost, musí ji rovněž schválit Rada EU (ministři členských států).


Postup: Spolurozhodování, 1. čtení