Hvordan vælges medlemmerne af Europa-Parlamentet? 

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. Det seneste valg blev afholdt den 23.-26. maj 2019.


Hver enkelt medlemsstat har ret til at vælge et på forhånd fastsat antal medlemmer af Europa-Parlamentet; fra seks for Maltas, Luxembourgs, Cyperns og Estlands vedkommende til 96 for Tysklands vedkommende. Der skal i alt vælges 751 MEP'er. Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget at nedbringe antallet af medlemmer fra 751 til 705 gældende fra det øjeblik Det Forenede Kongerige forlader EU. Denne reduktion vil give plads til eventuelle fremtidige udvidelser af Unionen, mens resten af de forhenværende britiske pladser vil blive omfordelt til de lande, der var mest underrepræsenterede.


Fordelingen af pladser er fastlagt i EU-traktaterne. Medlemsstater med større befolkninger har flere pladser end medlemsstater med mindre befolkninger, men sidstnævnte har forholdsvis flere pladser, end de ville få ved en streng proportional fordeling. Dette system er kendt som princippet om "degressiv proportionalitet".


Valget til Europa-Parlamentet gennemføres i det store hele på grundlag af nationale valglove og -traditioner, men der er visse fælles EU-regler, der er nedfældet i valgakten fra 1976.

Fra 23. til 26. maj  ; 2019 vil følgende valg blive afholdt