Hvad er politiske grupper, og hvordan dannes de? 

Efter valget danner MEP'erne politiske grupper. De politiske grupper består af MEP'er fra forskellige medlemsstater og dannes efter politiske tilhørsforhold. Grupper kan også dannes senere i Parlamentets valgperiode. Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet.


For at opnå formel status som politisk gruppe skal gruppen bestå af mindst 25 parlamentsmedlemmer valgt i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne (dvs. mindst syv). Et medlem af Europa-Parlamentet må kun tilhøre én politisk gruppe.


Stiftelsen af en politisk gruppe meddeles formanden for Parlamentet i en erklæring med angivelse af navnet på gruppen, navnene på medlemmerne og navnene på medlemmerne af gruppens præsidium.


Parlamentet tager normalt ikke stilling til, hvorvidt medlemmerne af en gruppe har et fælles politisk tilhørsforhold. Ved dannelse af en gruppe accepterer medlemmerne pr. definition, at de har et sådant. Kun når de pågældende medlemmer benægter at have et fælles politisk tilhørsforhold, er det nødvendigt, at Parlamentet tager stilling til, om gruppen rent faktisk er stiftet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser.

Politiske grupper kan ansætte personale og råder over administrative faciliteter, der finansieres over Parlamentets budget. Europa-Parlamentets Præsidium fastsætter reglerne for, hvordan disse midler og faciliteter forvaltes og revideres. De midler, som grupperne råder over, skal dække de administrative og driftsmæssige udgifter til gruppens personale samt udgifter til politiske aktiviteter og oplysningsaktiviteter i forbindelse med EU's politiske virke.


Budgettet må ikke bruges til at finansiere nogen form for europæisk, national, regional eller lokal valgkampagne eller til at finansiere politiske partier på nationalt eller europæisk niveau eller organer, der er afhængige af dem.

Ikke alle Parlamentets medlemmer indgår i en gruppe. De MEP'er, der ikke indgår i en gruppe, kaldes "løsgængere". De råder også over personale og har rettigheder i henhold til de regler, der fastsættes af Præsidiet.