MEP'ernes arbejde 

MEP'erne er de valgte repræsentanter for EU's borgere. De repræsenterer borgernes interesser og deres byer eller regioner i Europa. De lytter til borgere med lokale og nationale problemstillinger, interessegrupper og virksomheder. De er EU's lovgivende myndighed, men kan også stille spørgsmål til Kommissionen og Rådet. MEP'erne spiller en vigtig rolle inden for vor tids store spørgsmål, såsom klimaforandringer, migration, menneskerettigheder i verden og regulering af de finansielle markeder.


MEP'ernes daglige arbejde fordeler sig mellem arbejde for vælgerne i hjemlandet, arbejde i udvalgene, drøftelser i medlemmernes politiske grupper og forhandlinger og afstemninger på plenarmøderne. Europa-Parlamentets medlemmer deltager i møder i deres udvalg og politiske grupper og mange andre møder. De kan også deltage i delegationer for forbindelser med tredjelande, hvilket lejlighedsvis kan kræve rejseaktivitet uden for EU.


Arbejdet i udvalgene


Parlamentet er opdelt i 20 fagudvalg, som er de første, der behandler de lovgivningsmæssige forslag, der forelægges for Parlamentet.


Udvalgene behandler de lovgivningsmæssige forslag ved vedtagelse af betænkninger med ændringsforslag (mellem udvalgenes afstemninger og plenarforsamlingens forhandlinger og afstemninger drøfter de politiske grupper ændringsforslagene og beslutningerne). Udvalgene udnævner desuden en gruppe af MEP'er, der skal varetage forhandlingerne med Rådet om EU-lovgivningen. Desuden vedtager de initiativbeslutninger, arrangerer høringer med eksperter og kontrollerer de øvrige EU-organer og -institutioner.


Et udvalg består af mellem 25 og 76 ordinære medlemmer og et tilsvarende antal stedfortrædere.


Hvert udvalg vælger blandt sine ordinære medlemmer og for en periode på to og et halvt år en formand og op til fire næstformænd, som tilsammen udgør udvalgets formandskab. Udvalgenes politiske sammensætning afspejler plenarforsamlingens.


Parlamentet kan også nedsætte underudvalg og særlige midlertidige udvalg, der tager sig af specifikke spørgsmål, og undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om fejl eller forsømmelser i forbindelse med forvaltningen af EU-lovgivningen.


Parlamentets udvalg afholder normalt deres møder i Bruxelles. Forhandlingerne er offentlige og kan i princippet følges ved webstreaming.