Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? 

Medlemmer af Europa-Parlamentet, der stemmer © Europa-Parlamentet.  

Siden den 1. juli 2014 har der været 751 medlemmer af Europa-Parlamentet som fastsat i Lissabontraktaten.


På grundlag af et forslag fra Europa-Parlamentet i februar 2018 vedtog Det Europæiske Råd i juni 2018 en afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning. Den fastsætter antallet af repræsentanter i hver medlemsstat, der skal vælges til Europa-Parlamentet for valgperioden 2019-2024. Med de 73 britiske medlemmers afgang vil antallet af medlemmer blive reduceret fra 751 til 705. Det giver plads til eventuelle fremtidige udvidelser af EU.


Så længe Storbritannien forbliver medlem af EU, vil det nuværende antal medlemmer (751) blive bibeholdt. Den nye sammensætning af Europa-Parlamentet (fra 751 til 705 medlemmer) træder i kraft, umiddelbart efter at Storbritannien har forladt EU.


Af de 73 pladser, som bliver ledige, som følge af at Det Forenede Kongerige forlader EU, vil de 27 pladser blive omfordelt, så de bedre afspejler princippet om degressiv proportionalitet.  De medlemsstater, der har fået supplerende pladser i EP's nye sammensætning og 9. valgperiode, vil først få tildelt disse pladser, når Storbritanniens ikke længere er medlem af EU.


De 27 pladser vil blive fordelt til Frankrig (+ 5), Spanien (+ 5), Italien (+ 3), Nederlandene (+ 3), Irland (+ 2), Sverige (+ 1), Østrig (+ 1), Danmark (+ 1), Finland (+ 1), Slovakiet (+ 1), Kroatien (+ 1), Estland (+ 1), Polen (+ 1) og Rumænien (+ 1). Ingen medlemsstat vil miste pladser.


Forslaget sikrer, at pladserne fordeles på en "objektiv, retfærdig, varig og gennemsigtig måde". I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union overholder den nye fordeling af pladser princippet om "degressiv proportionalitet", hvorved større medlemsstater har færre pladser end mindre i forhold til deres befolkningstal. MEP'er fra større medlemsstater repræsenterer flere borgere end dem fra de mindre.

751 MEP'er  ; i Europa-Parlamentet