Oversigt over godtgørelser 

En stor del af MEP'ers arbejde indebærer, at de skal være væk fra deres hjemland. Derfor findes en række godtgørelser til dækning af de hermed forbundne udgifter (alle tal er fra 2019).


Rejseudgifter


De fleste møder i Europa-Parlamentet, såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper, afholdes i Bruxelles eller Strasbourg. Medlemmer får godtgjort de faktiske billetudgifter, de har i forbindelse med deltagelse i disse møder, mod forelæggelse af kvitteringer og op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class (eller tilsvarende), en togrejse på 1. klasse eller 0,53 EUR pr. km ved rejse med bil (op til et maksimum på 1 000 km), plus faste godtgørelser, der beregnes ud fra rejsens længde og varighed, til dækning af øvrige rejseudgifter (såsom motorvejsafgift, bagageovervægt eller reservationsgebyr).


Medlemmerne har i forbindelse med udøvelsen af deres hverv ofte behov for at rejse i eller uden for den medlemsstat, hvor de er valgt, men hvor der ikke er tale om officielle møder (f.eks. for at deltage i en konference eller foretage besøg i forbindelse med arbejdet). For aktiviteter uden for MEP’ernes eget land kan de få godtgjort deres rejse- og opholdsudgifter og andre tilknyttede udgifter op til et årligt beløb på højst 4.454 EUR. For så vidt angår aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt, godtgøres kun transportudgifterne, og der er fastlagt et maksimumbeløb pr. land.

MEP'erne får godtgjort de faktiske rejseudgifter © Europa-Parlamentet  

Dagpenge


Parlamentet udbetaler en fast godtgørelse på 320 EUR pr. dag til dækning af indkvartering og relaterede omkostninger for hver dag, hvor medlemmer befinder sig i Bruxelles eller Strasbourg i et tjenesteanliggende, forudsat at de attesterer deres tilstedeværelse ved at underskrive de hertil fremlagte tilstedeværelseslister. Denne godtgørelse dækker hotelregninger, måltider og alle andre hermed forbundne udgifter. Godtgørelsen halveres, hvis parlamentsmedlemmer er fraværende ved over halvdelen af afstemninger ved navneopråb på dage, hvor der afholdes afstemninger på plenarmødet, selv om de har været til stede og har underskrevet tilstedeværelseslisten.


For møder uden for EU er dagpengene på 160 EUR (igen med forbehold af at der skrives under på en tilstedeværelsesliste), idet hotelregninger refunderes separat.


Godtgørelse for generelle udgifter


Denne faste godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter såsom leje og drift af kontor, telefon og abonnementer, repræsentationsaktiviteter, computere og telefoner, arrangering af konferencer og udstillinger. Godtgørelsen halveres for medlemmer, som uden behørig grund er fraværende ved halvdelen af plenarmøderne i et parlamentsår (september til august).


I 2019 er denne godtgørelse på 4.513 EUR pr. måned.


Udgifter til lægebehandling


Parlamentsmedlemmerne har ret til godtgørelse af to tredjedele af deres udgifter til lægebehandling. Bortset fra godtgørelsens forholdsmæssige størrelse er de nærmere regler og procedurer i denne ordning de samme, som dem, der gælder for EU-tjenestemænd.


Godtgørelse ved mandatophør


Ved mandatets ophør har Europa-Parlamentets medlemmer ret til en overgangsgodtgørelse, der svarer til deres løn, med en måned for hvert år, de har været i embede. Den maksimale varighed for denne godtgørelse er to år. Hvis et forhenværende medlem påtager sig et mandat i et andet parlament eller bestrider et offentligt embede, modregnes det vederlag, der modtages fra denne nye stilling, i overgangsgodtgørelsen. Hvis medlemmet på samme tid har ret til at få udbetalt alderspension eller invalidepension, kan hun/han ikke modtage begge dele og skal vælge mellem dem.


Andre rettigheder


Parlamentet stiller udstyrede kontorer til rådighed for sine medlemmer i både Bruxelles og Strasbourg. Parlamentsmedlemmer kan gøre brug af Parlamentets tjenestebiler i forbindelse med officielle pligter, når de opholder sig i Bruxelles eller Strasbourg.