Hvorfor flytter Parlamentet mellem Bruxelles og Strasbourg? 

EU's nationale regeringer besluttede i 1992 enstemmigt i EU-traktaten at fastsætte, hvor EU-institutionerne officielt har sæde.


Denne beslutning havde vigtige konsekvenser for arbejdsordningerne for Parlamentet: Dets officielle hjemsted og mødested for de fleste plenarmøder blev officielt Strasbourg. Parlamentets udvalg skal afholde deres møder i Bruxelles, og Europa-Parlamentets sekretariat (dets personale) skulle officielt være i Luxembourg. I 1997 blev hele denne ordning inkorporeret i EU-traktaten.


Enhver ændring af den nuværende ordning vil kræve en ændring af traktaten, som indebærer enstemmighed blandt alle medlemsstaternes regeringer og ratificering af hvert enkelt af deres nationale parlamenter.

Europa-Parlamentet i Bruxelles © Europa-Parlamentet. 

Hvad er omkostningerne forbundet med at bruge Strasbourg som Parlamentets officielle hjemsted?


I Europa-Parlamentets undersøgelse fra 2013 påvises det, at der kan spares 103 mio. EUR om året, hvis alle Parlamentets aktiviteter overføres fra Strasbourg til Bruxelles (2014-priser). Dette er et væsentligt beløb, selv om det blot svarer til 6 % af Parlamentets budget eller 1 % af EU's administrative budget eller blot 0,1 % af hele EU's budget.


I 2014 udarbejdede Revisionsretten sin egen uafhængige analyse som reaktion på Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2013. Retten bekræftede konklusionerne fra Europa-Parlamentets undersøgelse fra 2013, men kom frem til, at de samlede udgifter forbundet med Strasbourg som hjemsted var på 109 mio. EUR pr. år. Besparelser på yderligere 5 mio. EUR ville komme fra reduktionen af rejseudgifter i Kommissionens og Rådets budgetter.