Hvilke sprog bliver anvendt i Parlamentet? 

EU har 24 officielle sprog. 24 sprog betyder, at alle borgere kan få adgang til og bedre forstå de EU-love, der berører dem. Borgerne kan interagere med EU-institutionerne ved f.eks. at indgive andragender eller anmode om oplysninger på et hvilket som helst af de officielle sprog, og de kan følge debatterne i Parlamentet via direkte webstreaming.


Men det er også vigtigt, at MEP'er har mulighed for at tale, lytte, læse og skrive på deres eget sprog og faktisk på ethvert af EU's officielle sprog. Fordi det er et grundlæggende demokratisk princip, at enhver EU-borger kan blive medlem af Europa-Parlamentet, selv om han eller hun ikke taler noget fremmedsprog. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges for at repræsentere de borgere, der stemmer på dem, og deres interesser – og ikke på grundlag af deres kendskab til fremmedsprog. Og for at sikre de samme arbejdsforhold for alle MEP'er skal de desuden have fuld adgang til oplysninger på deres respektive sprog. Medlemmernes indlæg på et af de officielle sprog simultantolkes til de andre officielle sprog, og officielle dokumenter oversættes til alle 24 sprog. For at EU-lovgivningen kan anvendes direkte eller omsættes i national lovgivning, skal den først oversættes til det officielle EU-sprog i hver medlemsstat. Borgerne kan anmode om og modtage oplysninger på et hvilket som helst af de officielle sprog.


Kroatiens tiltrædelse den 1. juli 2013 bragte det samlede antal officielle sprog op på 24: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.


Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil som sådan ikke medføre en afskaffelse af engelsk som officielt sprog. Alle EU-regeringer skal enstemmigt beslutte dette, og da engelsk også er et officielt sprog i Irland og Malta, virker denne mulighed ikke sandsynlig.

24 officielle sprog  ; anvendes i Europa-Parlamentet

En tolks eller oversætters arbejde


Generelt arbejder den enkelte tolk og oversætter på sit modersmål. Med 24 officielle sprog er der 552 mulige sprogkombinationer. For at håndtere denne udfordring anvender Parlamentet undertiden et system med "relæsprog": En taler eller en tekst tolkes eller oversættes først til et af de mest anvendte sprog (engelsk, fransk eller tysk) og derefter til de øvrige sprog.


Tolkning og oversættelse er forskellige fag. Tolke oversætter mundtligt et sprog til et andet i realtid under møder. Oversættere arbejder med skriftlige dokumenter og udarbejder en fuldstændig nøjagtig version af dokumentet på målsproget. Europa-Parlamentets tolke videreuddannes i at formidle MEP'ernes meddelelser. I betragtning af at de parlamentariske debatter er højt specialiserede, modtager de endvidere støtte af administrationen i forbindelse med forberedelsen af de specifikke møder, de har fået tildelt, og til at holde sig ajourført med udviklingen på de sprog, de arbejder fra. Som veluddannede sprogfolk leverer de en service af høj kvalitet til alle medlemmer af Parlamentet.


Oversættere er også involveret i andre sprogformidlingsopgaver, f.eks. tilpasning af tekster til podcasts, tekstning og lydoptagelse på 24 sprog.


Parlamentet beskæftiger omkring 270 fastansatte tolke og kan også regelmæssigt trække på mere end 1 500 eksternt akkrediterede tolke. Der er mellem 700 og 900 tolke til rådighed i uger med plenarmøder. Parlamentet beskæftiger ca. 600 oversættere, og ca. 30 % af oversættelsesarbejdet udliciteres til freelanceoversættere.