Politiske partier og fonde på europæisk plan 

Politiske partier på europæisk plan


Hvad er et politisk parti på europæisk plan?


Et europæisk politisk parti er en organisation, der følger et politisk program. Partiet er sammensat af nationale partier og enkeltpersoner som medlemmer, er repræsenteret i flere medlemsstater og er registreret hos Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden"). Det hedder i traktaterne, at "politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje".


Blandt betingelserne for anerkendelse er, at dets medlemspartier i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret af medlemmer af Europa-Parlamentet, af nationale parlamenter, af regionale parlamenter eller af regionale forsamlinger.


Flere oplysninger findes i artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde to find out more.


Hvordan finansieres politiske partier på europæisk plan?


Siden juli 2004 har de politiske partier på europæisk plan haft mulighed for at modtage årlig støtte fra Europa-Parlamentet i form af et driftstilskud. Det kan dække op til 90 % af et partis udgifter, mens resten skal dækkes af egne ressourcer, såsom medlemskontingenter og donationer. Den 17. april 2018 godkendte Europa-Parlamentet nye regler for finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan.


Hvad må og må ikke betales med tilskuddet?


Tilskuddet skal anvendes til at dække de udgifter, der er direkte knyttet til målsætningerne i partiets politiske program, såsom:

 • møder og konferencer
 • publikationer, undersøgelser og annoncer
 • udgifter til administration, personale og rejser
 • udgifter forbundet med kampagner til Europa-Parlamentsvalg.

Tilskuddet må ikke bruges til dækning af udgifter såsom:

 • kampagneomkostninger i forbindelse med folkeafstemninger og valg (undtagen valg til Europa-Parlamentet)
 • direkte eller indirekte finansiering af nationale partier, valgkandidater og politiske fonde hverken på nationalt eller på europæisk plan
 • gæld og renter heraf.

Politiske fonde på europæisk plan


Hvad er en politisk fond på europæisk plan?


En politisk fond på europæisk plan er tilknyttet et politisk parti på europæisk plan og støtter og supplerer målene for det pågældende parti. En politisk fond på europæisk plan analyser og bidrager til debatten om europæiske politiske spørgsmål. Den beskæftiger sig også med tilknyttede aktiviteter, såsom afholdelse af seminarer, kurser, konferencer og undersøgelser.


Hvordan finansieres en politisk fond på europæisk plan?


Fonde blev fra oktober 2007 til august 2008 finansieret af aktivitetstilskud fra Kommissionen under et pilotprojekt. I september 2008 overtog Europa-Parlamentet finansieringen og tildeler nu årlige driftstilskud. Tilskuddet kan dække op til 90 % af en fonds udgifter, mens resten skal dækkes af egne ressourcer, såsom medlemskontingenter og donationer.


Hvad må og må ikke betales med tilskuddet?


Tilskuddet kan anvendes til at finansiere de udgifter, der er direkte knyttet til aktiviteterne i fondens aktivitetsprogram, såsom:

 • møder og konferencer
 • publikationer, undersøgelser og annoncer
 • udgifter til administration, personale og rejser.

Tilskuddet må ikke bruges til finansiering af udgifter såsom:

 • kampagneomkostninger i forbindelse med folkeafstemninger og valg
 • direkte eller indirekte finansiering af nationale partier, valgkandidater og politiske fonde på nationalt plan
 • gæld og renter heraf.

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde


Siden 2016 registreres og kontrolleres politiske partier og fonde på europæisk plan af Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden"), som også kan pålægge dem sanktioner. Myndigheden er uafhængig af Europa-Parlamentet. Hvis der er tvivl om, hvorvidt et parti eller en fond opfylder betingelserne, kan Parlamentet, Rådet eller Kommissionen indgive en anmodning til myndigheden om at undersøge sagen. Inden myndigheden træffer beslutning om, hvorvidt et parti eller en fond skal fjernes fra registret, skal den høre et udvalg af uafhængige fremtrædende personer. Myndigheden repræsenteres af sin direktør, som træffer alle afgørelser på vegne af myndigheden.