Parlamentarisk immunitet 

Parlamentarisk immunitet er ikke et medlems personlige privilegium, men en garanti for at medlemmet frit kan udøve sit mandat og ikke udsættes for tilfældig, politisk forfølgelse. Immuniteten er dermed en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed.


Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken efterforskes, tilbageholdes eller retsforfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.


Et medlem af Europa-Parlamentet nyder dobbelt immunitet:

  • på medlemmets egen medlemsstats område nyder det de immuniteter, der tilstås medlemmerne af det nationale parlament, og
  • på en anden medlemsstats område nyder medlemmet immunitet i form af fritagelse for tilbageholdelse og retsforfølgning af enhver art (artikel 9 i Protokol nr. 7).

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning.

Workshop om parlamentarisk immunitet i EU © Europa-Parlamentets  

Hvordan kan immuniteten ophæves eller beskyttes?


Såfremt de kompetente nationale myndigheder anmoder Europa-Parlamentet om at ophæve et medlems immunitet (eller et nuværende eller tidligere medlem af Europa-Parlamentet anmoder om beskyttelse af sin immunitet), meddeler formanden for Europa-Parlamentet på et plenarmøde, at han/hun har modtaget en sådan anmodning, og henviser den til behandling i det kompetente parlamentariske udvalg, dvs. Retsudvalget.


Udvalget kan anmode om enhver oplysning eller præcisering, som det finder nødvendig. Det pågældende medlem får mulighed for at blive hørt og kan forelægge ethvert relevant dokument eller anden skriftlig dokumentation.


For lukkede døre vedtager udvalget et dokument med forslag om, at Europa-Parlamentet som helhed godkender eller forkaster anmodningen, dvs. ophæver eller opretholder det pågældende medlems immunitet. Under den førstkommende plenarmødeperiode efter afstemningen i udvalget træffer Parlamentet en afgørelse ved simpelt flertal. Efter afstemningen underretter formanden straks det pågældende medlem og den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder om Europa-Parlamentets afgørelse.


Bevarer et medlem af Europa-Parlamentet sit mandat, selv hvis vedkommendes immunitet ophæves?


Ja. Et medlems mandat er et nationalt mandat og kan ikke ophæves af nogen anden myndighed. Desuden er ophævelse af et medlems immunitet ikke ensbetydende med, at vedkommende er erklæret skyldig. Det sætter blot de nationale retsmyndigheder i stand til at indlede en efterforskning eller en retssag. Eftersom MEP'er vælges i henhold til national valgret, er det den pågældende medlemsstats myndigheder, der beslutter, om medlemmet fratages sit mandat, hvis vedkommende er fundet skyldig i en strafbar handling.