Hvordan udnævnes formanden for Kommissionen og kommissærerne? 

Formanden for Kommissionen


Europa-Parlamentet vælger Kommissionens formand.


En af det nyvalgte Europa-Parlaments første opgaver efter valget består i at vælge en ny formand for Kommissionen (EU's udøvende organ). Når medlemsstaterne udpeger en kandidat til denne post, skal de tage hensyn til resultatet af valget til Europa-Parlamentet. Parlamentet skal desuden godkendte den nye Kommissionsformand med absolut flertal (halvdelen af medlemmerne plus én). Hvis den foreslåede kandidat ikke opnår det krævede flertal, skal medlemsstaterne foreslå en ny kandidat inden for en måned (Det Europæiske Råd træffer sin beslutning med kvalificeret flertal). I forbindelse med valget i 2014 indførte Europa-Parlamentet systemet med spidskandidater. De enkelte politiske partier opstillede en kandidat til posten som Kommissionens formand, og det parti, der fik flest mandater ved valget, fik ret til at opstille Parlamentets kandidat til posten som formand for Kommissionen.

Kommissærer


Kandidaterne til de andre kommissærposter underkastes også en kritisk parlamentarisk undersøgelsesprocedure.


Rådet vedtager efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen en liste over indstillede medlemmer af Kommissionen, ét medlem pr. medlemsstat. Disse indstillede kommissærer giver først møde for Parlamentets udvalg inden for deres eventuelle fremtidige ansvarsområder. Hvert udvalg mødes efterfølgende for at udarbejde sin evaluering af kandidatens viden og fremlæggelse. Evalueringen indgives til Parlamentets formand. Negative evalueringer fra udvalg har ved tidligere lejligheder bevirket, at en kandidat har måttet trække sig. Hele Kommissionen, herunder formanden og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, skal derefter godkendes samlet ved en afstemning i Europa-Parlamentet.


Når Kommissionens formand og kommissærerne er godkendt af Europa-Parlamentet, udnævnes de formelt af Rådet med kvalificeret flertal.


Hvis der sker væsentlige porteføljeændringer i Kommissionens embedsperiode, hvis en ledig plads skal besættes, eller hvis der skal udnævnes en ny kommissær efter en ny medlemsstats tiltrædelse, høres de pågældende kommissærer igen i de relevante udvalg.