Del denne side: 

©Belga/DPA/AFP/B.Roessler 

MEPerne gav torsdag grønt lys til det fælles europæiske banktilsyn, som vil bringe omkring 150 af EU's største banker under direkte tilsyn af Den Europæiske Centralbank fra september 2014. MEPerne styrkede gennemsigtigheden og ansvarligheden i systemet og pålagde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed at udvikle en tilsynspraksis, som de nationale bankmyndigheder skal følge.

Systemet vil være obligatorisk for landene i eurozonen, men vil også være åbent for ikke-eurolande. Også her har MEPerne sat deres præg på lovgivningen ved at presse på for en beslutningsmodel, som tillader ikke-eurolande at deltage som ligeværdige partnere.


MEPerne Marianne Thyssen (EPP, BE) og Sven Giegold (De Grønne, DE) var Parlamentets ordførere på lovpakken.


Gennemsigtighed og ansvarlighed - et fundamentalt spørgsmål


Selv om Parlamentet og medlemslandene allerede nåede frem til en aftale om systemet i april, manglede MEPerne og ECB efterfølgende stadig at præcisere, hvordan ECB's tilsynsmyndighed skulle være demokratisk ansvarlig og gennemsigtig. Det nye tilsynssystem indebærer en overførsel af betydelige banktilsynsbeføjelser fra det nationale til det europæiske niveau. MEPerne og nogle nationale parlamenter insisterede derfor på, at en sådan overførsel af beføjelser skulle følges op af en tilsvarende demokratisk kontrol med det nye tilsyn.


Ifølge lovgivningen og den ledsagende interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB, vil Europa-Parlamentet få vidtrækkende adgang til information. Dette vil frem for alt betyde, at Parlamentet vil skulle modtage et "omfattende og meningsfuldt referat" fra tilsynsmyndighedens bestyrelsesmøder, som vil gøre det muligt at følge diskussionerne, herunder også en kommenteret liste over beslutninger. Bestyrelsesformanden vil også være forpligtet til at deltage i regelmæssige høringer i Parlamentet.


For at øge ansvarligheden vil Parlamentet, sammen med Rådet, have beføjelse til at udnævne bestyrelsesformanden og næstformanden samt kunne kræve deres afgang. Parlamentet vil også kunne indlede undersøgelser af mulige fejl begået af tilsynsmyndigheden. Endelig vil de enkelte MEPer kunne stille skriftlige spørgsmål til tilsynsmyndigheden og få hurtigt svar.


Andre vigtige områder, hvor Parlamentet har fået gennemført ændringer:


  • Stærkere rolle for de nationale parlamenter
  • Tilsynsmyndigheden får bedre adgang til dokumenter fra bankerne
  • Attraktive betingelser for deltagelse for ikke-eurolande
  • Klar opsplitning af Den Europæiske Centralbanks personale mellem bankens pengepolitiske rolle og tilsynsrollen, så der sikres virkelig ansvarlighed for tilsynsrollen
  • Styrkelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, i relation til Den Europæiske Centralbank, samt forbedring af tilsynets mulighed for at foretage stresstests og modtage oplysninger
  • Etablering af en mere ensartet kultur for banktilsyn samtidig med, at mangfoldigheden i den europæiske banksektor opretholdes.

Giegold-rapporten blev godkendt med 556 stemmer for, 54 imod og 28 undladelser.


Thyssen-rapporten blev godkendt med 559 stemmer for, 62 imod og 18 undladelser.