Del denne side: 

Med et overvældende flertal vedtog Parlamentet torsdag en ny lov, der vil gøre handel med over-the-counter derivater sikrere og mere gennemsigtig. Handel med derivater anses for medvirkende til finanskrisen. Parlamentet og Rådet indgik den 7. februar en uformel aftale om ordlyden af den nye forordning.

Obligatorisk clearing for over-the-counter derivater

Salgskontrakter for over-the-counter-derivater skal cleares gennem centrale modparter for at reducere modpartsrisikoen, dvs. risikoen for, at den ene part i kontrakten ikke kan leve op til salgsbetingelserne, siger den nye forordning.


MEPerne fik under forhandlingerne indført krav om, at alle derivatkontrakter (dvs. ikke kun over-the-counter-derivater) skal indberettes til centrale datacentre eller "transaktionsregistre", som derefter skal offentliggøre de samlede positioner for de forskellige derivatklasser for at give aktørerne et bedre overblik over markedet.


Stærk rolle for ESMA

Transaktionsregistrene vil blive overvåget af Den Europæiske Værdipapirstilsynsmyndighed (ESMA), som bliver ansvarlig for tildeling eller fratagelse af registreringen.


Parlamentets forhandlere styrkede ESMAs rolle ved at gøre det lettere for myndigheden at blokere godkendelsen af en central modpart. MEPerne gjorde det også muligt for ESMA at yde bindende mægling ved uoverensstemmelser mellem nationale myndigheder om godkendelse af centrale modparter.


Pensionsordninger

MEPerne sikrede også en lettere ordning for pensionsordninger med hensyn til clearingsforpligtelsen. For pensionsordninger vil clearingsforpligtelsen ikke gælde i tre år.


Anerkendelse af CCPer fra lande uden for EU

CCPer fra tredjelande vil kun blive anerkendt i EU, hvis det juridiske system i det pågældende tredjeland sikrer et effektivt anerkendelsessystem på niveau med det europæiske. Denne regel vil dog ikke danne præcedens for anden lovgivning om overvågning og tilsyn med de finansielle markeders infrastruktur.


Revision efter 3 år

Rådet og Kommissionen accepterede også et forslag fra Parlamentet om, at Kommissionen skal evaluere lovens implementering. Evalueringen skal vurdere, hvor effektiv CCPerne overvåges, herunder også tilsynskollegiernes stemmesystemer og ESMAs rolle i godkendelsen af CCPer.


Kommissionen skal senest tre år efter forordningens ikrafttræden fremlægge en rapport, der kan ledsages af forslag til Parlamentet og Rådet.
Baggrund

Den nye forordning omsætter de løfter, som G20-lederne afgav i Pittsburgh i september 2009, til lovgivning. Pittsburgmødet fandt sted ca. et år efter konkursen af Lehman Brothers, der var en vigtig aktør på markedet for over-the-counter-derivatives.


Markedet for over-the-counter-derivatives blev i 2009 vurderet til at udgøre omkring 425 billioner euro.


Den nye forordning træder i kraft 20 dage efter dens publikation i Den Europæiske Unions Tidende


Resolutionen blev godkendt med 602 stemmer for, 23 imod og 27 undladelser.