Kommissionen bør forbedre den nuværende lovgivning for at eliminere kønsbestemte lønforskelle, for eksempel ved at indføre skrappere sanktioner over for arbejdsgiverne, siger Europa-Parlamentet i en afstemning torsdag. Parlamentets opfordring til lovgivning påpeger, at den gennemsnitlige, kønsbestemte lønforskel i EU stadig er 16,4%, mens forskellen i nogen lande er endnu større.

"Gennem næsten 40 år med tydeligvis ineffektiv lovgivning, har EU-landene kun foretaget mindre ændringer af deres egne love for at takle de kønsbestemte lønforskelle og har ikke pålagt arbejdsgiverne sanktioner", sagde Parlamentets ordfører Edit Bauer (EPP; SK) forud for afstemningen. 


I betænkningen, der blev vedtaget ved kvalificeret flertal, opfordrer MEPerne til at fremsætte nye forslag til at mindske den lønmæssige ulighed mellem kønnene gennem alle relevante EU-politikker samt nationale programmer. De anmoder også de nationale regeringer om at intensivere deres samarbejde og udvikle nye ideer til at overvinde de kønsbestemte lønforskelle.


Lønforskellene mellem mænd og kvinder er størst i Østrig, Cypern, Tjekkiet, Tyskland og Slovakiet, mens de er mindst i Belgien, Italien, Malta og Slovenien.


Krav om skrappere sanktioner

Da der hidtil ikke er blevet opnået tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at opnå ligeløn, opfordrer MEPerne Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke den eksisterende lovgivning med "passende former for effektive og afskrækkende sanktioner, som står i rimeligt forhold til målet" over for arbejdsgivere, der ikke lever op til reglerne. Sådanne sanktioner bør omfatte bødestraffe og udelukkelse fra offentlige ydelser og tilskud.


EU indførte allerede mulighed for sanktioner i et EU-direktiv om lige muligheder og ligestilling mellem mænd og kvinder, der trådte i kraft i 2008, men juridiske eksperter mener ikke, der er sket tilstrækkelige ændringer i de nationale lovgivninger, og arbejdsgiverne er desuden ikke blevet pålagt sanktioner.


Årsager til de kønsbestemte lønforskelle

Kvinder i EU tjener i gennemsnit 16,4% mindre end mænd. Fremskridtene med henblik på at udligne lønforskellene går meget langsomt. I nogen medlemslande er forskellene endda vokset.


Årsagerne er komplekse og ofte indbyrdes forbundne. Lønforskellene kan fx være begrundet i diskrimination, et stærkt segregeret arbejdsmarked, nedvurdering af "kvindearbejde", traditioner og fordomme samt ikke mindst i uddannelsesvalg, siger betænkningen.


Procedure: Betænkning i henhold til artikel 225 i Traktaten.