©Belga/DPA/J.Güttler 

MEPerne stemte tirsdag imod at fastfryse en del af CO2-udledningskvoterne for at hæve kvoteprisen. Et flertal af parlamentarikerne mente, at indblanding i udbuddet af kvoter ville undergrave tilliden til emissionshandelssystemet (ETS), der har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser. I en særskilt afstemning besluttede MEPerne midlertidigt at fritage interkontinentale flyvninger fra ordningen.


Forslaget om at fastfryse CO2-kvoter, også kendt som 'backloading', blev forkastet af et snævert flertal, hvor 334 stemte for et ændringsforslag om at afvise forslaget, 315 stemte imod og 63 undlod at stemme. Forslaget vil nu blive sendt tilbage til Europa-Parlamentets Miljøudvalg.


De MEPer, der var imod forslaget, argumenterer for en mere omfattende reform af emissionshandelssystemet og frygter, at indblanding i udbuddet af kvoter vil kunne underminere tilliden til systemet. Nogen mener også, at en stigning i prisen på CO2-udledninger vil udhule den europæiske industris konkurrenceevne og ende som en prisstigning på de enkelte husholdningers energiregninger.


På den anden side mener tilhængere af at fastfryse en del af kvoterne, at overudbuddet af kvoter må korrigeres, så systemet kan komme til at fungere efter hensigten. En højere pris på CO2-udledninger vil fremme EUs overgang til grøn økonomi ved at stimulere investeringer og innovation og vil desuden kunne bidrage til at forbinde EUs kvotesystem med kvotesystemer i andre dele af verden.


"Jeg beklager dagens afstemning dybt. Det er begyndelsen på en gen-nationalisering af klimapolitikken", sagde Europa-Parlaementets ordfører Matthias Groote (S&d, DE): "En sådan politik er vand på klimaskeptikernes mølle. Afvisningen af forslaget om backloading svækker EUs emissionshandelssystem og bringer vores klimamål i fare".


Undtagelse for interkontinentale flyvninger

Et separat forslag, udarbejdet af Peter Liese (EPP, DE), blev vedtaget med 577 stemmer for, 114 imod og 21 hverken for eller imod. Forslaget følger af en aftale med Rådet om midlertidigt at suspendere CO2-kvotesystemet for interkontinentale flyvninger for at fremme en global aftale inden for den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO).


"Emissioner fra luftfarten er mere eller mindre fordoblet siden 1990. De stiger konstant", understregede Parlamentets ordfører Peter Liese (EPP, DE): "Indsigelser fra lande uden for EU, som mener, at de bliver inkluderet i emissionshandelssystemet er ubegrundede. Vi suspenderer kun systemet, fordi vi ønsker at opnå en ramme for en global aftale inden for ICAO. Vi er ikke parat til at bevare denne undtagelse længere end et år". Han opfordrede derefter EU til at udfordre den amerikanske udenrigsminister John Kerry under forhandlingerne og tilføjede, at "efter Kerry-Liebman forslaget, vil Kerry miste troværdighed, hvis USA ikke yder en indsats for at nå en aftale i ICAO".Baggrund


Handelssystemet for CO2-kvoter, oprettet i 2005, sætter et samlet loft for emissioner, der gradvist reduceres på lang sigt. I 2020 skal CO2-udledninger fra brancher omfattet af systemet være 21% lavere end i 2005.


Inden for dette loft, modtager eller køber virksomheder udledningskvoter, der bortauktioneres af medlemsstaterne. En kvote svarer til et ton CO2-udledning. Virksomhederne kan også sælge deres uudnyttede kvoter. Begrænsningen i udbuddet af kvoter sikrer kvoternes værdi og belønner dermed virksomheder, der investerer for at begrænse deres CO2-udslip.