©Belga/AFP/A.Altan 

EU bør indkalde til en humanitær konference med det formål at hjælpe Syriens nabolande til at håndtere den stadigt voksende strøm af flygtninge, siger Europa-Parlamentet i en resolution vedtaget onsdag. MEPerne opfordrer EU til fortsat at yde humanitær bistand og støtte til flygtningene og til at garantere dem sikker indrejse og retfærdige asylprocedurer i EU.

Den humanitære konference om de syriske flygtninge skal undersøge, hvordan man kan hjælpe flygtningenes værtslande i regionen (især Libanon, Jordan, Tyrkiet og Irak) til at håndtere det stadigt voksende antal flygtninge samt holde grænserne åbne for alle syriske flygtninge, siger MEPerne. Hver dag flygter tusindvis af syrere til nabolandene. FN forudser, at 3,5 millioner flygtninge vil have forladt Syrien ved udgangen af 2013.


Ud over den humanitære bistand bør konferencen også fokusere på at styrke EU's rolle og engagement i de diplomatiske bestræbelser på at afslutte konflikten i Syrien, tilføjer teksten.


Under debatten indvilgede Kommissær Michel Barnier på vegne af Kommissionen i at afholde en sådan konference.


Parlamentet opfordrer EU, der er den største bidragsyder til humanitær bistand i Syrien-krisen, til at fortsætte støtten for at opfylde det syriske folks behov for hjælp.


Sikker adgang for flygtninge og solidaritet med EU-lande under pres


EU's medlemsstater bør undersøge "al gældende EU-lovgivning og tilknyttede procedurer for sikker indrejse i EU med henblik på at give syrere, der er flygtet fra deres land, midlertidig opholdstilladelse", siger Parlamentet og "bifalder den generelle enighed blandt medlemsstaterne om, at syriske statsborgere ikke bør sendes tilbage til Syrien".


Flygtninge skal have adgang til "retfærdige og effektive asylprocedurer" i EU, siger MEPerne, der også gentager behovet for en mere sammenhængende indsats og mere solidaritet over for medlemsstater, der er udsat for et særligt pres.


Parlamentet påpegede, at medlemsstaterne er forpligtede til at komme migranter til undsætning på havet og opfordrer dem, som ikke har levet op til internationale forpligtelser, om at holde op med at sende både med migranter tilbage.


EU-landene opfordres til at til at bruge de midler, som vil blive stillet til rådighed af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og af de tilgængelige fonde under den forberedende foranstaltning til at muliggøre "genbosættelse for flygtninge i krisesituationer”.


EU skal løse "presserende behov"


Resolutionen opfordrer EU-landene til at tage hånd om "presserende behov for genbosættelse, der strækker sig ud over de eksisterende nationale kvoter" samt behov for humanitær opholdstilladelse.


Den mulige tilstrømning af flygtninge til EU-landene kræver "ansvarlige foranstaltninger", siger MEPerne, som opfordrer medlemsstaterne og EU-Kommissionen til at arbejde med beredskabsplanlægning, herunder muligheden for at anvende direktivet om midlertidig beskyttelse, "hvis og når betingelserne kræver det".


Under dette direktiv fra 2001, som hidtil aldrig har været taget i brug, vil flygtninge få tildelt opholdstilladelse for hele varigheden af beskyttelsesperioden samt adgang til beskæftigelse og bolig.