Nye EU-regler for offentlige indkøb og koncessionskontrakter vil fremme fair konkurrence og bedre udnyttelse af offentlige midler investeret i veje, broer, hospitaler eller tjenester © BELGA/EASYPHOTOSTOCK/V.THOERMER 

De nye EU-regler for offentlige indkøb og koncessionskontrakter, godkendt af Parlamentet onsdag, vil sikre bedre kvalitet og den bedst mulige udnyttelse af skatteborgernes penge, når offentlige myndigheder bestiller anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser. De vil også gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at byde på offentlige kontrakter samt indføre strengere regler for underleverandører.

Den nye lovgivning, som der allerede blev indgået en aftale om med Rådet i juni 2013, moderniserer de nuværende EU-regler for offentlige indkøb. For første gang bliver der også indført fælles EU-regler for koncessionskontrakter. De nye regler skal styrke fair konkurrence og sikre bedst mulig udnyttelse af offentlige midler ved at indføre nye tildelingskriterier, der i højere grad vægter miljøhensyn, sociale aspekter og innovation.


Offentlige myndigheder bruger omkring 18% af BNP på anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, hvilket gør offentlige indkøb til en væsentlig løftestang for at opnå specifikke, samfundsmæssige mål. "De nye regler sender et kraftigt signal til borgerne, som har ret til at se offentlige midler anvendt effektivt", sagde Parlamentets ordfører for offentlige indkøb, Marc Tarabella (S&D, BE).


"De nye regler for koncessionskontrakter repræsenterer også en styrkelse af det indre marked. De skaber et sundt, økonomisk miljø, som alle aktører, herunder offentlige myndigheder, økonomiske interessenter - og i sidste ende EU-borgerne - vil drage nytte af: nu vil spillereglerne være kendt for alle", tilføjede Philippe Juvin (EPP, FR), ordfører for koncessionskontrakter.


Bedre udnyttelse af offentlige midler

Indførelsen af det nye kriterium om "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" i udbudsproceduren vil gøre det lettere for offentlige myndigheder at lægge mere vægt på kvalitet, miljøhensyn, sociale aspekter eller innovation, mens der stadig tages hensyn til prisen såvel som den samlede pris for produktets livscyklus. "De nye kriterier vil gøre op med den laveste pris diktatur og igen gøre kvaliteten til det centrale", forklarede Marc Tarabella.

 

Mere innovative løsninger

Det lykkedes MEP'erne at få indført en helt ny procedure, der skal styrke innovative løsninger i offentlige indkøb. Det nye 'Innovationspartnerskab' vil gøre det muligt at sende en opgave i udbud uden at foregribe, præcist hvordan opgaven skal løses og i stedet lade det være op til den offentlige myndighed og tilbudsgiveren i fællesskab at udvikle den bedste, nyskabende løsning.


Mindre papirarbejde og lettere adgang for mindre virksomheder

Et nyt, "fælles europæisk udbudsdokument", baseret på egenerklæringer, der viser, at virksomheden lever op til udbudsreglernes bestemmelser, vil gøre det langt lettere for virksomheder at byde på kontrakter. Ifølge det nye system vil det kun være den virksomhed, der i sidste ende vinder kontrakten, der skal fremlægge de originale dokumenter. Dette vil mindske den administrative byrde for virksomhederne med over 80%, anslår Kommissionen. De nye regler opfordrer også til, at kontrakter splittes op, så det bliver lettere for mindre virksomheder at byde ind.


Skrappere regler for underentrepriser

For at bekæmpe social dumpning og sikre overholdelse af arbejdstagerrettigheder indeholder de nye regler skrappere krav om underleverandører og tilbud som er "unormalt lave". Virksomheder, der ikke lever op til EU-regler for arbejdstagerrettigheder vil kunne udelukkes fra udbudsproceduren.


Intet krav om privatisering af offentlige tjenester

Aftalen om koncessionskontrakter understreger, at det er helt op til medlemsstaterne selv at beslutte, om de ønsker at offentlige anlægsarbejder eller tjenester udføres af dem selv eller af en privat virksomhed. Det nye direktiv medfører ikke "et krav om privatisering af offentlige virksomheder, der leverer tjenesteydelser til den offentlige sektor", tilføjer teksten. MEP'erne anerkender desuden den særlige betydning af vand som et offentligt gode, og besluttede derfor at udelukke vand fra koncessionsdirektivets anvendelsesområde.


Næste skridt

De nye regler træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende. Medlemsstaterne vil herefter have 24 måneder til at implementere de nye regler i den nationale lovgivning.