Dommere, der idømmer en tiltalt maksimumsstraffen for en alvorlig økonomisk forseelse som fx manipulation af LIBOR rentesatsen, vil skulle fastsætte straffen til mindst 4 år i fængsel, siger et lovudkast godkendt af Europa-Parlamentet tirsdag. De nye regler har til formål at genoprette tilliden til finansmarkederne i EU og sikre bedre beskyttelse af investorerne. På grund af det danske retsforbehold er Danmark ikke omfattet af de nye regler.

"Dagens afstemning er et stort skridt fremad når det kommer til at give dommere i EU mulighed for at sætte en stopper for markedsmisbrug. Det er den første lov, der indfører skrappere strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug på EU-niveau og fastsætter minimumsstraffen for alvorlige forbrydelser som insiderhandel og kursmanipulation", sagde Parlamentets ordfører Arlene McCarthy (S&D, UK).


De nye regler blev godkendt med 618 stemmer for, 20 imod og 43 blanke.


"Kriminelle, der bliver rige på kursmanipulation eller insiderhandel bør ikke slippe med bødestraf. Jeg er stolt over, at mit forslag om mindst 4 års fængselsstraf for sådanne forseelser er kommet med i den endelige tekst. Sikringen af, at retfærdigheden sker fyldest, vil bidrage til at genskabe borgernes tillid til finansmarkederne. Vi har gjort det muligt for myndighederne at retsforfølge sådanne forseelser mere effektiv - både ved at levere efteruddannelse og ressourcer til personalet og ved at gøre det muligt om nødvendigt at udvide jurisdiktionen for at kunne håndtere grænseoverskridende kriminalitet", sagde ordføreren fra Udvalget for Borgerrettigheder, Emine Bozkurt (S&D, NL),


Strafferetslige sanktioner

Udkastet til de nye regler fastsætter skrappere strafferetlige sanktioner, herunder fængselsstraffe, for alvorlige overtrædelser af markedsvilkårene, såsom ulovlig videregivelse af oplysninger, insiderhandel eller kursmanipulation samt anstiftelse, medvirken eller tilskyndelse til sådanne overtrædelser.


For at reglerne bliver så ens i EU, som muligt, vil dommerne i de medlemsstater, der er omfattet af direktivet, skulle idømme overtrædere mindst 4 års fængsel for de alvorligste former for insiderhandel og kursmanipulation samt ikke mindre end 2 år for ulovlig videregivelse af oplysninger.


Overtrædelser

De nye regler harmoniserer definitionerne på overtrædelser og strafferammerne.

 

Kursmanipulation, der vil skulle straffes med maksimumstraffen på 4 års fængsel, omfatter transaktioner eller afgivelse af ordrer, som sender et forkert eller vildledende signal om udbuddet, efterspørgslen eller prisen på et eller flere finansielle instrumenter eller som bidrager til forkerte eller vildledende kursberegninger, som fx London Interbank Offered Rate (LIBOR) eller Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).


Insiderhandler, der vil skulle straffes med 4 års fængsel omfatter sager, hvor intern viden fortsætligt er blevet anvendt til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller til at annullere eller ændre en ordre.


Medlemsstaterne vil frit kunne opretholde eller fastsætte strengere straffe for markedsmisbrug, end dem, der er fastsat i direktivet.


Næste skridt

Efter den formelle godkendelse i Rådet vil medlemsstaterne have 24 måneder til at implementere reglerne.


Danmark vil på grund af retsforbeholdet ikke være omfattet af direktivets bestemmelser.


#criminalsanctions