"Made in"-mærkning bør være obligatorisk for produkter, der sælges på det indre marked, sagde Parlamentet tirsdag i en afstemning om to nye lovforslag, der skal skærpe kravene til produktsikkerhed og markedstilsynet i EU for at forbedre forbrugerbeskyttelsen. Parlamentet ønsker også hårdere straffe for virksomheder, der sælger varer, der ikke lever op til reglerne, og som kan være potentielt farlige.

Obligatorisk "made in"-mærkning vil gøre det lettere at spore potentielt farlige varer tilbage til producenten og dermed styrke forbrugerbeskyttelsen, siger MEP'erne, der støtter op om Kommissionens forslag om at indføre obligatorisk mærkning i EU i stedet for det nuværende frivillige mærkningssystem. Omkring 10% af de varer, der idag bliver standset af EU's varslingssystem RAPEX kan ikke spores tilbage til producenten.


"Dette er et stort fremskridt for gennemsigtighed i forsyningskæden - og det er godt nyt for forbrugerne", sagde Christel Schaldemose (S&D), der er Parlamentets ordfører på forslaget. Hun beklager dybt, at det endnu ikke er lykkedes for EU-landene at blive enige om en fælles holdning pga. uenighed om dette ene spørgsmål, samt at medlemslandene derfor blokerer forhandlinger om forordningen i sin helhed til skade for forbrugersikkerheden i Europa.

 

Mærkning af oprindelsesland

Næsten alle produkter solgt i EU vil skulle mærkes med "made in"-mærket med få undtagelser som fødevarer og medicin, siger Parlamentet. Ifølge forslaget vil europæiske producenter kunne vælge, om de vil mærke deres produkter med "made in EU" eller angive deres medlemsland.


Hvor produktionen har fundet sted i flere lande vil oprindelseslandet være det land, hvor "den sidste væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, når denne er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen" (ifølge definitionen i EU's toldkodeks).


Hårdere straffe for firmaer, der sælger farlige produkter

For at sikre, at det ikke betaler sig at overtræde reglerne, kræver MEP'erne, at sanktioner skal være "forholdsmæssige og afskrækkende" samt tage alvoren, varigheden og den forsætslige eller tilbagevendende karakter af overtrædelsen samt virksomhedens størrelse med i betragtning.


MEP'erne foreslår også, at Kommissionen skal udarbejde en offentlig sort liste på europæisk plan over virksomheder, der "gentagne gange forsætligt har overtrådt bestemmelserne".


De foreslår også, at der oprettes en europæisk database over skader, som forbrugere har pådraget sig i forbindelse med brug af bestemte produkter.


"Denne lov er et stort skridt i retning af en mere effektiv, koordineret og risikobaseret pan- europæisk overvågning. Bedre overvågning betyder sikrere produkter til de europæiske borgere", sagde Parlamentets ordfører for forordningen om markedstilsyn Sirpa Pietikäinen (EPP, FI).

 

Næste skridt

Parlamentet stemte førstebehandlingen for at sikre, at det arbejde, som er blevet udført af det nuværende Parlament kan føres videre af det nye Parlament efter valget og tjene som grundlag for forhandlinger med medlemslandene.