Del denne side: 

The European Trading Scheme covers emissions from around 11,000 installations in the EU ©AP Images/European Union-EP  

Europa-Parlamentet stemte for at styrke EUs emissionshandelssystem for at bringe EUs klimapolitik i overensstemmelse med målene i Parisaftalen om bekæmpelse af klimaændringer.

Europa-Parlamentet støttede onsdag planerne om yderligere at reducere udledninger af drivhusgasser gennem EUs kvotemarked for at bringe EUs klimapolitik i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen.


MEPerne støttede Kommissionens forslag om at reducere antallet af ”klimakreditter” (emissionskvoter) med 2,2% hvert år. De ønsker desuden at fordoble kapaciteten af 2019-markedets stabilitetsreserve for at absorbere de overskydende kreditter på markedet.


”Afstemningen idag markerer et stort skridt fremad mod at indfri vores ambitiøse klimamål”, sagde Parlamentets ordfører Ian Duncan (ECR, UK). ”Parlamentet har stemt for ambitiøse foranstaltninger til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med Parisaftalen, og vi har sendt et stærkt signal til det europæiske råd om, at vi mener det alvorligt med kampen mod den globale opvarmning”, sluttede han.

MEPerne godkendte Kommissionens forslag om at forhøje den såkaldte ”lineære reduktionsfaktor” - den årlige reduktion af kreditterne for at begrænse kuludledninger med 2,2% fra 2021 set i forhold til de 1,74% i den nuværende lovgivning. Denne faktor bør revideres løbende med henblik på at hæve den til 2,4% tidligst i 2024, siger MEPerne.


MEPerne ønsker også at fordoble markedsstabilitetsreservens evne til at absorbere overskydende kreditter på markedet. Når den udløses, vil den kunne absorbere op til 24% af de overskydende kreditter hvert auktionsår i de første fire år. De var enige om, at 800 millioner kvoter bør fjernes fra markedsstabilitetsreserven fra 1. januar 2021.


To fonde vil blive oprettet og finansieret af bortauktioneringen af ETS-kvoter. En moderniseringsfond, der skal bidrage til at opgradere energisystemer i EU-lande med lavere indkomster, og en innovationsfond, der skal yde støtte til vedvarende energi, opsamling og lagring samt kulstoffattige innovationsprojekter.


MEPerne foreslår også en ”fond for retfærdig omstilling”, som skal samle auktionsindtægter for at fremme uddannelse og overførsel af arbejdskraft, som påvirkes af de ændringer, som lavkulsøkonomien kan få på jobmarkedet.


Luftfart og shipping

Luftfartssektoren bør modtage 10% færre kvoter end gennemsnittet for 2014-2016 for at bringe sit bidrag på linje med andre sektorers, siger MEPerne. Indtægterne fra bortauktionering af kvoter i luftfartssektoren vil blive anvendt til klimaindsatsen i EU og tredjelande.


MEPerne siger, at der i mangel af et sammenligneligt system under den Internationale Maritime Organisation IMO, bør kunne redegøres for CO2-udledninger,der udledes i EU-havne og under sejladser til og fra anløbshavne i EU. De foreslår at oprette en ”maritim klimafond” for at ”kompensere for emissioner fra søfarten, øge energieffektiviteten og fremme investeringer i innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne i søfartssektoren”.

 

Næste skridt

Forhandlingsmandatet blev godkendt med 379 stemmer for, 263 imod og 57 udeladelser. MEPerne vil nu indlede forhandlinger med Rådet med henblik på at nå frem til en aftale, som derefter vil skulle godkendes af Parlamentet.

 

Baggrund

Kommissionen fremlagde sit forslag til fase IV af ETS den 15. juli 2015. Forslaget har til formål at at opfylde EUs reduktionsmål om mindst 40% og samtidig beskytte den europæiske industri mod ricikoen for ”kul lækage”, dvs. at udledere flytter til tredjelande med mindre strenge grænser, samt fremme innovation og modernisering i Europas industri- og energisektor i tiåret fra 2020 og frem.

"We have sent a strong signal to the European Council that we are serious about the fight to stop global warming”

Ian Duncan 

Raaporteur

2,2%  ; the yearly reduction of credits on the market from 2021