MEP’erne foreslår at begrænse andelen af affald der deponeres til 5%.  

Tirsdag vedtog MEP’erne deres holdning til lovforslag, der skal sikre, at andelen af genanvendt affald stiger fra nuværende 44% til 70% i 2030. MEP’erne vil have, at ’affaldspakken’ begrænser mængden af den miljøskadelige deponering til 5% samt at mængden af fødevarespild reduceres med 50% frem mod 2030. Nu vil Parlamentet forhandle med Ministerrådet.

Ifølge tal fra 2014 bliver 44% af alt kommunalt affald i EU genanvendt eller komposteret. I 2004 lå det tal på kun 31%. I 2020 bør medlemslandene genanvende eller kompostere mere end 50% af deres affald.


”I dag har Parlamentet vist, med et meget stort flertal, at det tror på omstillingen til en cirkulær økonomi. Vi har besluttet at genoprette de ambitiøse mål for genanvendelse og deponering i tråd med Kommissionens oprindelige forslag fra 2014”, sagde MEP Simona Bonafè (S&D, IT).


“Verdensøkonomiens efterspørgsel efter råstoffer kan stige med yderligere 50% i løbet af de næste 15 år. For at vende tendensen må vi arbejde hen imod en cirkulær udviklingsmodel, som fastholder materialer og deres værdi i cirkulation. Det er den eneste løsning, der kan skabe sammenhæng mellem bæredygtighed og økonomisk vækst”, sagde hun.  


Genbrug, genanvendelse og genopretning vil blive nøgleordene i det nye paradigme, som skal være med til at fremme bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne, således at affald går fra at være et problem til ressource”, tilføjede hun.


Affald og emballageaffald

 I 2030 bør mindst 70% af det såkaldte kommunale affald (fra husholdninger og virksomheder) genanvendes eller være klar til genbrug (rengjort og repareret), mener MEPerne. Kommissionens forslag lød på 65%.

MEP’erne foreslår en 2030 målsætning på 80% for genanvendelse af emballage såsom papir og pap, plastic, glas, metal og træ, med foreløbige 2025 mål for hvert materiale.


Deponering

Kommissionens forslag begrænser andelen af kommunalt affald, der deponeres, til 10% i 2030. MEP’erne foreslår en yderligere reducering til 5%. For medlemslande der deponerede mere end 65% af deres kommunale affald i 2013, vil der, under visse betingelser, være mulighed for forlængelse.


Madaffald

Det anslås, at det årlige madaffald i EU ligger på omkring 89 millioner tons, svarende til 180 kg per indbygger. MEP’erne taler for en reducering af madaffald på 30% i 2025 og 50% i 2030, i forhold til 2014. De foreslår også lignende målsætning for havaffald.


Næste skridt

De fire rapporter, som MEPerne stemte om tirsdag, repræsenterer Parlamentets forhandlingsposition forud for forhandlingerne med Ministerrådet, som endnu ikke har vedtaget sin holdning.  


Baggrund

 

I 2014 sendte Østrig, Belgien, Danmark, Tyskland, Holland og Sverige næsten intet kommunalt affald til deponering, hvorimod Cypern, Kroatien, Grækenland, Letland, og Malta stadig deponerer mere end tre fjerdele af sit kommunale affald. 

 

Selvom affaldshåndtering i EU er forbedret betydeligt over de seneste årtier, bliver en tredjedel af det kommunale affald stadig deponeret, og mindre end halvdelen bliver genanvendt eller komponeret, med store variationer mellem medlemslandene.

 

Forbedret affaldshåndtering vil være en fordel for miljøet, klimaet, folkesundheden og økonomien. Som en del af omstillingen mod en cirkulær økonomi har Europa Kommissionen udarbejdet fire lovforslag med nye mål for affaldshåndtering vedrørende genbrug, genanvendelse og deponering. 

 

Forslagene skal ligeledes støtte op om EU-bestemmelserne om affaldsforebyggelse og udvidet producentansvar og strømline definitioner, indberetningsforpligtelser og beregningsmetoder for mål. 

Facts 
  • 44% of all municipal waste in the EU is recycled or composted 
  • the figure would be raised to 70% by 2030 
  • MEPs also propose to reduce landfilling to 5% of the total amount of waste generated 
  • A 50% food waste reduction target is also proposed