Del denne side: 

 • Forslaget godkendt af 448 stemmer for 197 imod
 • Europa-Parlamentet ser en klar risiko for en alvorlig overtrædelse af de grundlæggende EU-værdier i Ungarn
 • Retsvæsenets uafhængighed, ytringsfrihed, korruption, rettigheder for mindretal og situationen for migranter og flygtninge er centrale bekymringer
 • Rådet kan rette henstillinger til Ungarn med henblik på at imødegå truslen

Parlamentet har anmodet EU-medlemsstaterne om, i overensstemmelse med traktatens artikel 7, at afgøre, hvorvidt Ungarn risikerer at bryde EU's grundlæggende værdier.

Forslaget godkendt af 448 stemmer for 197 imod og 48 undlod at stemme. For at blive godkendt skulle et absolut flertal af medlemmerne (376) og 2/3 af de afgivne stemmer (her tæller de 48 der udlod at stemme ikke med) være for.

Det er første gang, at Parlamentet opfordrer Rådet for Den Europæiske Union til at gribe ind over for en medlemsstat for at forhindre en systemisk trussel mod Unionens grundlæggende værdier. Disse værdier, som er nedfældet i EU-traktatens artikel 2 og afspejlet i EU's charter om grundlæggende rettigheder, omfatter respekt for demokrati, lighed, retsstatsprincippet og menneskerettigheder.

MEP'erne opfordrede EU-landene til at indlede den procedure, der er fastlagt i EU-traktatens artikel 7, stk. 1, idet de bemærkede, at selv om de ungarske myndigheder var rede til at drøfte lovligheden af specifikke foranstaltninger, har de ikke taget stilling til situationen, "og der er stadig mange bekymringer". De understreger, at dette er den forebyggende fase af proceduren, der giver mulighed for en dialog med det pågældende land, og at den har ”til formål at undgå mulige sanktioner”.

Parlamentet minder om, at Ungarns optagelse i EU "va en frivillig handling, der var baseret på en suveræn beslutning med bred konsensus på tværs af det politiske spektrum" (betragtning 2 og understreger, at enhver ungarsk regering har pligt til at fjerne risikoen for en alvorlig overtrædelse af EU's værdier.

Parlamentets vigtigste betænkeligheder vedrører:

 • den måde, hvorpå forfatningen og valgsystemet fungerer
 • retsvæsenets uafhængighed
 • korruption og interessekonflikter
 • privatlivets fred og databeskyttelse
 • ytringsfrihed
 • akademisk frihed
 • religionsfrihed
 • foreningsfrihed
 • retten til ligebehandling
 • rettigheder for personer, der tilhører mindretal, herunder romaer og jøder
 • migranters, asylansøgeres og flygtninges grundlæggende rettigheder
 • økonomiske og sociale rettigheder

Citat

"Juditte Sargentini (De Grønne/EFA, Holland), der udarbejdede rapporten, udtalte: "I ugen, hvor vi drøfter EU's tilstand, sender Europa-Parlamentet en vigtig besked: Vi forsvarer alle europæeres rettigheder, herunder Ungarske borgere, og vi forsvarer vores europæiske værdier. Nu er det op til de europæiske ledere at tage deres ansvar og holde op med at se på fra sidelinjen mens retsstatsprincippet ødelægges i Ungarn. Dette er uacceptabelt for en Union, der er bygget på demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder."

Næste skridt

Forslaget til Rådets afgørelse vil nu blive sendt til EU's medlemsstater. De kan med et flertal på fire femtedele fastslå, at der foreligger en klar risiko for en alvorlig overtrædelse af EU's værdier i Ungarn. Rådet skal først høre de ungarske myndigheders synspunkter, og Parlamentet skal give sit samtykke. EU-medlemsstaterne kan også vælge at rette henstillinger til Ungarn for at imødegå risikoen.

På et senere tidspunkt kan Det Europæiske Råd med enstemmighed og med Parlamentets godkendelse bestemme, at der i Ungarn er en alvorlig og vedvarende brud på retsstaten, demokratiet og de grundlæggende rettigheder. Dette kan i sidste ende føre til sanktioner, såsom suspension af stemmerettighederne i Rådet.