Del denne side: 

Ursula von der Leyen fremlægger sine prioriteter for Europa-Parlamentet  

Ursula von der Leyen redegjorde for sin vision som kandidat til formandsposten for Kommissionen i en debat med MEP’erne, som skal stemme om hendes nominering ved hemmelig afstemning kl 18.00

Ursula von der Leyen redegjorde her til morgen for sine politiske prioriteter, der vil guide hendes arbejde de næste fem år, hvis hun bliver valgt til formand for Kommissionen, for medlemmerne af Europa-Parlamentet i Strasbourg.


Her er et udvalg af emner, som hun nævnte i sin tale.

"En sund planet er vores største udfordring og ansvar", sagde Ursula von der Leyen og foreslog herefter at reducere CO2-udledningerne med 50-55% i 2030, samt forpligtede sig til at fremlægge en "grøn aftale for Europa" og en europæisk klimalov inden for de første 100 dage. Hun bebudede også planer om bæredygtige investeringer i Europa (også gennem den delvise konvertering af Den Europæiske Investeringsbanks midler til en "klimabank") for at sikre investeringer på en billion euros inden for et årti.


Von der Leyen understregede også, at EU skal etablere en økonomi, der betjener borgerne. For at dette kan ske, skal "alle dele byrden" — herunder de teknologigiganter, der driver deres virksomhed (og bør fortsætte med at gøre det) i Europa, uden at betale Europas befolkning tilbage for at få adgang til EU's menneskelige og sociale kapital.


Hun gentog sit tilsagn om at hun vil have lige mange mandlige og kvindelige kommissærer, og hun understregede også, at vold mod kvinder skal bekæmpes resolut, og hun vil derfor arbejde for at få vold mod kvinder defineret som en forbrydelse i EU’s traktater i forbindelse med EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen.


Von der Leyen erklærede, at hun gik ind for retsstatsprincippet som en europæisk værdi, og meddelte, at hun ud over de eksisterende foranstaltninger havde til hensigt at etablere en overvågningsmekanisme i hele EU. Hun understregede, at europæiske værdier også omfatter en forpligtelse til at redde liv til søs, og at det bør føre til en human grænsepolitik. Hun gav udtryk for sin støtte til en "ny pagt om migration & asyl" og en reform af Dublinforordningen, idet hun tilføjede, at hun har til hensigt at sikre, at grænseagenturet Frontex når målet om 10.000 ansatte allerede i 2024 i stedet for 2027 som oprindeligt besluttet, og at alle lande bør påtage sig deres del af byrden baseret på princippet om europæisk solidaritet.


Med hensyn til det europæiske demokrati annoncerede von der Leyen en toårig Konference for Europa startende i 2020, hvor borgerne skal spille en ledende og aktiv rolle. Hun understregede også, at det er nødvendigt at styrke Spitzenkandidat-processen, og at tværnationale lister bør tages op til fornyet overvejelse ved fremtidige valg til Europa-Parlamentet. Hun gav også sin fulde støtte til, at Europa-Parlamentet skal tildeles initiativret og forpligtede sig i den forbindelse til at fremsætte lovforslag, hvis et flertal af Parlamentets medlemmer opfordrer Kommissionen hertil.


Reaktioner fra de politiske grupper


Manfred Weber (EPP, DE) bekræftede sin gruppes støtte til von der Leyen. "Vi står for et Europa, der er retfærdigt, moderne og innovativt, sikkert, åbent og miljøorienteret. Det er det Europa, vi vil arbejde for sammen med hende." Han var tilfreds med hendes forslag om at give initiativret til Europa-Parlamentet og forbedre spidskandidatprocessen og sagde, at "aftaler bag lukkede døre skal høre fortiden til."


Iratxe García (S&D, ES) beklagede, at "det europæiske demokrati skrider alt for langsomt frem" og understregede, at Ursula von der Leyen er nødt til at uddybe, hvordan hun planlægger at reagere på borgernes krav, navnlig de unges, inden S&D beslutter, hvorvidt de vil stemme for hende. Der er et stort behov for bæredygtig vækst, en stærkere indsats for at bekæmpe fattigdom og en bindende strategi for at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder, tilføjede hun.


Dacian Cioloș (Renew Europe, RO) udtalte: "Vi kan ikke blive ved med at skuffe de millioner af europæere, der sagde JA til Europa. De forventer, at EU ufortrødent forsvarer retsstatsprincippet." Hans gruppe er parat til at støtte von der Leyen med det overordnede formål at forny Europa. "Men frem for alt forventer vi et reelt pro-europæisk lederskab. Europa er ikke en politisk administration, men et politisk mål," sagde han.


Philippe Lamberts (Grønne/EFA, BE) sagde, at hans gruppe ikke var parat til at overdrage roret for Den Europæiske Union til Ursula von der Leyen på et tidspunkt, hvor "vores fælles hus brænder, klimaet forværres, uligheden vokser og presset på de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstaten øges." Men hvis hun bliver valgt, er hans gruppe parat til at bakke op, "når forslagene er ambitiøse nok til at gøre noget ved de eksistentielle udfordringer, vi står over for."


Jörg Meuthen (ID, DE) meddelte, at hans gruppe vil stemme imod von der Leyen, da de mener, hun er uegnet til jobbet, og at hun ikke har nogen overbevisende vision for Europa. Han kritiserede hende for at have kommet med for mange forskellige og modstridende løfter til de politiske grupper for at sikre sig deres støtte, f.eks. med hensyn til retsstaten og migration.


Raffaele Fitto (ECR, IT) bad Ursula von der Leyen om at præcisere sin holdning til retsstatsmekanismen, idet han understregede, at hans gruppe er ”uenige i den politik, som Kommissionen hidtil har ført.” Med hensyn til bekæmpelse af klimaforandringer sagde han, at han var "glad for forslag som f.eks. overgangsfonden og banken for bæredygtige investeringer, men vi drøfter fortsat mere ambitiøse mål uden at sige, hvordan de skal nås".


Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE) sagde, at hans gruppe ikke vil stemme for Ursula von der Leyen. Vælgerne forventede en spidskandidat til posten som formand for Kommissionen, ikke en forsvarsminister, idet det sender et signal om "fortsat militarisering og isolation af EU." Han opfordrede til, at der sættes en stopper for sparepolitikken og sikres øgede investeringer i social sikkerhed, uddannelse, sundhedspleje og bekæmpelse af klimaforandringer.


Talerne tilgås ved at klikke på nedenstående links.Tale af Ursula von der Leyen, kandidat til posten som formand for Kommissionen


Første runde af gruppeledere


Svar fra Ursula von der Leyen til første runde