Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην ολομέλεια  

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν και άλλα θέματα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω.

Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης

Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης στην ΕΕ - Προφορική ερώτηση

Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Στήριξη της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία - Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Η κατάσταση στo Ιράν

Η κατάσταση στην Κένυα

Δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eva Lindström

Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Tony James Murphy

Ψηφοφορία: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα

Συζήτηση: Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου

Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών

Συζήτηση/ψηφοφορία: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου

Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ

Συζήτηση: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ψηφοφορία: Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ - Προφορική ερώτηση

Συζήτηση: Τρίτη 16 Ιανουαρίου