Πόσοι είναι οι βουλευτές του ΕΚ; 

Ευρωβουλευτές ψηφίζουν © European Parliament.  

Από την 1η Ιουλίου 2014 και μετά, οι βουλευτές έγιναν 751 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συνθήκη της Λισαβόνας.


Με βάση πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Φεβρουάριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, τον Ιούνιο του 2018, απόφαση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτήν καθορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε κράτους μέλους που θα εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024. Με την αποχώρηση των 73 ευρωβουλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι έδρες του ΕΚ θα μειωθούν από 751 σε 705. Η μείωση αυτή αφήνει περιθώρια για ενδεχόμενες μελλοντικές διευρύνσεις της Ένωσης.


Όσο το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει κράτος μέλος της ΕΕ, η υφιστάμενη σύνθεση του ΕΚ (751 ευρωβουλευτές) θα παραμένει σε ισχύ. Στην περίπτωση που η υφιστάμενη σύνθεση βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη της 9ης νομοθετικής περιόδου, η νέα σύνθεση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την τελευταία ημέρα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (από 751 ευρωβουλευτές στους 705).


Από τις 73 έδρες που θα χηρεύσουν με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι 27 έδρες θα ανακατανεμηθούν προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή της αρχής της φθίνουσας αναλογικότητας. Όσον αφορά τα κράτη μέλη που λαμβάνουν πρόσθετες έδρες με τη νέα σύνθεση στην 9η νομοθετική περίοδο του ΕΚ, οι έδρες αυτές θα είναι διαθέσιμες μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. 


Οι 27 έδρες θα διανεμηθούν στη Γαλλία (+ 5), την Ισπανία (+ 5), την Ιταλία (+ 3), τις Κάτω Χώρες (+ 3), τις Κάτω Χώρες (+), την Ιρλανδία (+ 2), τη Σουηδία (+ 1), την Αυστρία (+ 1), τη Δανία (+ 1), τη Φινλανδία (+ 1), τη Σλοβακία (+ 1), την Κροατία (+ 1), την Εσθονία (+ 1), την Πολωνία (+ 1) και τη Ρουμανία (+ 1). Κανένα κράτος μέλος δεν θα χάσει έδρες.


Η πρόταση εξασφαλίζει ότι οι έδρες κατανέμονται κατά τρόπο «αντικειμενικό, δίκαιο, βιώσιμο και διαφανή». Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα κατανομή των εδρών τηρεί την αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας», βάσει της οποίας τα μεγαλύτερα κράτη μέλη έχουν λιγότερες έδρες - κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό τους - από τα μικρότερα· αυτό σημαίνει ότι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερα κράτη μέλη εκπροσωπούν περισσότερους πολίτες από τους συναδέλφους τους των μικρότερων κρατών.

751 ευρωβουλευτές  ; στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κοινοποίηση αυτού του αποσπάσματος: