Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

Το ΕΚ ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη, 29 Μαρτίου το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που στοχεύει στο να καταστήσει τις συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ασφαλέστερες και πιο διαφανείς. Οι αγοραπωλησίες παραγώγων έχουν κατηγορηθεί ότι συνέβαλαν στην πρόκληση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το κείμενο της νομοθετικής πρότασης έχει ατύπως συμφωνηθεί από το ΕΚ και το Συμβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου.

Υποχρεωτική εκκαθάριση και υποβολή αναφορών για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα


Ο νέος  κανονισμός που ενέκρινε σήμερα το ΕΚ με 602 ψήφους υπέρ, 23 κατά και 27 αποχές προβλέπει ότι όλες οι τυποποιημένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων θα πρέπει να εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων, μειώνοντας έτσι τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, δηλαδή τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων από οποιονδήποτε εκ των δύο αντισυμβαλλομένων.


Κατόπιν αιτήματος των ευρωβουλευτών όλες οι συμβάσεις παραγώγων (και όχι μόνο αυτές που αφορούν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), θα πρέπει να αναφέρονται σε κεντρικά "αρχεία καταγραφής συναλλαγών", τα οποία με τη σειρά τους θα δημοσιεύουν τις συνολικές θέσεις ανά κατηγορία παραγώγων, προσφέροντας έτσι σε όλους τους ενδιαφερόμενους μία σαφέστερη εικόνα της αγοράς.


Ενισχυμένος ο ρόλος της ΕΑΚΑΑ


Το έργο των αρχείων καταγραφής συναλλαγών θα παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση ή ανάκληση της εγγραφής τους.


Το ΕΚ ενίσχυσε το ρόλο της ΕΑΚΑΑ, η οποία θα μπορεί ευκολότερα να μπλοκάρει την έγκριση λειτουργίας ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δεσμευτική διαμεσολάβηση της ΕΑΚΑΑ σε περιπτώσεις διαφωνιών μεταξύ εθνικών αρχών όσον αφορά την παροχή έγκρισης σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.


Τα συνταξιοδοτικά συστήματα


Για τα συνταξιοδοτικά συστήματα, δεν θα υπάρξει υποχρέωση εκκαθάρισης για τα τρία πρώτα έτη, με δυνατότητα επέκτασης για δύο ακόμη έτη συν ένα, κατόπιν κατάλληλης αιτιολόγησης.


Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών


Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι από τρίτες χώρες θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην ΕΕ μόνο εφόσον το νομικό καθεστώς της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει ένα αποτελεσματικό ισοδύναμο σύστημα αναγνώρισης. Ωστόσο, αυτό δεν θα αποτελέσει προηγούμενο για άλλες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την παρακολούθηση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών.


Επανεξέταση μετά από τρία χρόνια


Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν κατόπιν προτάσεως του ΕΚ να υπάρξει αξιολόγηση από την Επιτροπή της εφαρμογής του νέου κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα αφορά την αποτελεσματικότητα της εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και του ρόλου της ΕΑΚΑΑ στη διαδικασία έγκρισης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο ΕΚ και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από προτάσεις, το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.


Περισσότερες πληροφορίες


Ο νέος κανονισμός θέτει σε ισχύ τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ηγέτες του G20 στο Πίτσμπουργκ το Σεπτέμβριο του 2009, ένα χρόνο δηλαδή μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, ενός σημαντικού παίκτη στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Το 2009 η αξία της αγοράς εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εκτιμήθηκε σε περίπου 425 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.


Διαδικασία: Συναπόφαση, 1η ανάγνωση