Κοινοποίηση αυτής της σελίδας: 

  • To ΕΚ πιέζει για περισσότερη χρηματοδότηση για τη νεολαία, την έρευνα, την ανάπτυξη και την απασχόληση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • Χρειάζονται επαρκείς πόροι για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων όπως η μετανάστευση, η άμυνα και η ασφάλεια
  • Διατήρηση της χρηματοδότησης για την αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής
  • Οι νέες πηγές άμεσων εσόδων πρέπει να αντικαταστήσουν εν μέρει τα κονδύλια που προέρχονται από εισφορές των φορολογουμένων

Tο ΕΚ ενέκρινε την Τετάρτη τις θέσεις του για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας τα ακριβή ποσά που προβλέπονται για κάθε πρόγραμμα.

Το ΕΚ υπογραμμίζει την «ενότητα και ετοιμότητά» του για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις με τους Υπουργούς για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2020 (ΠΔΠ 2021-2027) και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στην αναζήτηση δικής τους «κοινής θέσης».

Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι η πρόταση για το ΠΔΠ που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί σημείο εκκίνησης, όμως «δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να εκπληρώσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει». Επιβεβαίωσαν, συνεπώς, τις παρακάτω προτεραιότητες (μη εξαντλητικός κατάλογος):

  • Ο προϋπολογισμός για το ερευνητικό πρόγραμμα «Horizon Europe» να ανέλθει στα 120 δισ. ευρώ σε τιμές του 2018 (πρόταση της Επιτροπής: 83,5 δισ. ευρώ).
  • Ενίσχυση του Επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη («Σχέδιο Juncker»).
  • Αύξηση της χρηματοδότησης των υποδομών για τις μεταφορές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Διατήρηση της χρηματοδότησης των πολιτικών συνοχής και γεωργίας.
  • Διπλασιασμός των πόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, τριπλασιασμός των πόρων για το Erasmus +.
  • Καθορισμός της συνεισφοράς της ΕΕ στην επίτευξη του στόχου για το κλίμα σε ποσοστό τουλάχιστον 25% από τις δαπάνες του ΠΔΠ με στόχο να φτάσει το 30% το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο έως το 2027.

Ένα νέο και απλούστερο σύστημα εσόδων

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των εσόδων της ΕΕ («ίδιοι πόροι»), το ΕΚ τονίζει ότι το σημερινό σύστημα είναι «περίπλοκο άδικο, αδιαφανές και εντελώς ακατανόητο στους πολίτες».

Ένα νέο, απλούστερο σύστημα θα απέφερε ουσιαστική μείωση των άμεσων ακαθάριστων εθνικών εισφορών από τα κράτη μέλη και θα εξασφάλιζε επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ. Το ΕΚ ενέκρινε επίσης την κατάργηση της επιστροφής χρημάτων και άλλων διορθωτικών μηχανισμών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την καθιέρωση ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων, όπως για παράδειγμα νέα συστήματα εταιρικής φορολόγησης (συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης μεγάλων εταιρειών στον ψηφιακό τομέα), εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και φόρων από μη ανακυκλώσιμο πλαστικό.

Τονίζουν ότι τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να αντιμετωπισθούν ως ενιαίο σύνολο. Κατά συνέπεια, όλα τα τμήματα του πακέτου του ΠΔΠ και των ιδίων πόρων (εσόδων του προϋπολογισμού), θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έως ότου επιτευχθεί συνολική συμφωνία για όλα.

Η ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 των συνεισηγητών Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία), Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία), Gérard Deprez (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο) και Janusz Lewandowski (ΕΛΚ, Πολωνία), που αποτελεί τη θέση του ΕΚ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, εγκρίθηκε με 429 ψήφους υπέρ, 207 κατά και 40 αποχές.

Επόμενα βήματα

Μετά το ψήφισμα για το ΠΔΠ που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2018, το ΕΚ είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο καταλήξει στη δική του θέση. Η υιοθέτηση του νέου κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτεί την έγκριση του ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές αναμένουν «να επιτευχθεί μία καλή συμφωνία πριν από τις Ευρωεκλογές του 2019, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές δυσκολίες στην έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω καθυστερημένης υιοθέτησης του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως συνέβη και στο παρελθόν».

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Περίπου το 94% του προϋπολογισμού της ΕΕ προορίζεται για τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Τα διοικητικά έξοδα της ΕΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% του συνόλου του.