Euroopa Parlamendi liikmete tegevus 

Euroopa Parlamendi liikmed on Euroopa Liidu kodanike valitud esindajad, kes esindavad ELi tasandil oma valijate ja kodupiirkondade huve. Nad viivad end kurssi inimeste, huvirühmade ja ettevõtete probleemidega, olgu need siis kohalikku laadi või riigiga seotud. Euroopa Parlamendi liikmed on ELi seadusandjad ning nad saavad ka kontrollida Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu tegevust. Parlamendiliikmetel on täita tähtis roll nüüdisaja suurte probleemide käsitlemises. Selliste probleemide hulka kuuluvad näiteks kliimamuutused, ränne, inimõiguste olukord maailmas ja finantsturgude reguleerimise võimalused.


Parlamendiliikme igapäevane töö hõlmab tööd valijatega koduriigis, tööd parlamendikomisjonis, arutelusid fraktsioonis ning arutelusid ja hääletusi täiskogus. Parlamendiliige võtab osa oma komisjoni ja fraktsiooni koosolekutest ning paljudest muudest kogunemistest. Samuti võib ta kuuluda ka mõnda Euroopa Parlamendi delegatsiooni, mis on loodud suhete arendamiseks riikidega väljaspool ELi ja mis nõuab aeg-ajalt väljaspool ELi lähetustel viibimist.

Töö parlamendikomisjonides


Euroopa Parlamendis on kakskümmend valdkonnakomisjoni. Parlamendile esitatud seadusandlikke algatusi käsitlevad kõigepealt just nemad.


Komisjonid võtavad seadusandlike algatuste kohta vastu raporteid, mis sisaldavad ka muudatusettepanekuid. (Komisjoni hääletuse ning täiskogu arutelu ja hääletuse vahelisel ajal arutavad muudatusettepanekuid ja resolutsioone lisaks veel fraktsioonid.) Komisjonid nimetavad ka parlamendiliikmete rühma, kelle ülesanne on Euroopa Liidu Nõukoguga liidu seadusandluse üle läbirääkimisi pidada. Lisaks võtavad komisjonid vastu algatusraporteid, korraldavad ekspertide kuulamisi ning kontrollivad teisi ELi organeid ja institutsioone.


Komisjonil võib olla 25–76 täisliiget ja sama palju asendusliikmeid.


Iga komisjon valib oma täisliikmete hulgast esimehe ja kuni neli aseesimeest, kes kokku moodustavad komisjoni juhatuse ja kelle volitused kestavad kaks ja pool aastat. Poliitiliste vaadete esindatus peab komisjonides peegeldama parlamendi täiskogu koosseisu oma.


Konkreetsete küsimustega tegelemiseks võib parlament moodustada ka allkomisjone ja ajutisi erikomisjone, samuti uurimiskomisjone, et uurida väidetavaid ELi õiguse rikkumisi või haldusomavoli juhtumeid.


Parlamendikomisjonide koosolekud toimuvad tavaliselt Brüsselis. Komisjonide arutelud on avalikud ja neid kantakse üldjuhul üle ka veebis.