Kokkuvõtlikult hüvitistest 

Euroopa Parlamendi liikmed teevad suure osa tööst oma kodust ja koduriigist eemal olles. Sellega seotud kulude katteks on neile ette nähtud mitmesugused hüvitised (kõik andmed 2019. aasta seisuga).


Sõidukulud


Euroopa Parlamendi koosolekud – täiskogu istungid, komisjonide ja fraktsioonide koosolekud – toimuvad valdavalt Brüsselis või Strasbourgis. Parlamendiliikmetele hüvitatakse tõendavate dokumentide esitamisel sellistel koosolekutel osalemisega seotud tegelikud reisikulud maksimaalselt äriklassi (või samaväärse) lennupileti hinna või esimese klassi rongipileti hinna ulatuses või autoga läbitud marsruudi (maksimaalselt 1000 km) puhul 0,53 eurot kilomeetri kohta; lisaks saavad parlamendiliikmed kindlasummalisi hüvitisi sõltuvalt vahemaast ja reisi kestusest, et katta muud reisiga seotud kulud (näiteks kiirteemaks, lisapagasi tasu või broneerimistasu).


Parlamendiliikmed peavad nii ametikohustusi täites kui ka muul otstarbel (näiteks konverentsil või töövisiidil osalemine) sageli reisima oma koduriigis ja väljaspool seda. Väljaspool koduriiki toimuva tegevuse puhul võib parlamendiliikmetele hüvitada reisi- ja majutuskulud ning muud asjakohased kulud kuni 4454 euro ulatuses aastas. Koduriigis toimuva tegevuse puhul hüvitatakse üksnes reisikulud iga liikmesriigi kohta kehtestatud iga-aastase maksimumsumma piires.

Parlamendiliikmetele hüvitatakse tegelikud reisikulud © Euroopa Parlament  

Päevaraha


Euroopa Parlament maksab parlamendiliikmele kindlasummalist päevaraha 320 eurot, et hüvitada majutuskulud ja sellega kaasnevad kulud iga päeva eest, mil parlamendiliige on hõivatud ametliku tegevusega, tingimusel et parlamendiliige registreerib oma kohaloleku. Päevarahast makstakse hotelliarved, toitlustamine ja kõik muud asjakohased kulud. Päevaraha vähendatakse poole võrra, kui parlamendiliige ei osale täiskogu hääletuste päevadel rohkem kui pooltel nimelistel hääletustel, isegi kui ta kohal viibib ja on end kohalolijate nimekirja kandnud.


Väljaspool ELi toimuvate koosolekute eest makstakse hüvitist 160 eurot (jällegi tuleb oma kohalolek registreerida). Hotelliarved hüvitatakse eraldi.


Üldkulude hüvitis


See kindlasummaline hüvitis on ette nähtud parlamendiliikmete tegevuskulude katteks. Nende hulka kuuluvad bürooruumide üüri- ja halduskulud, telefoniühenduse ja ajakirjandusväljaannete tellimise kulud, esinduskulud, arvuti- ja telefonikulud, konverentside ja näituste korraldamise kulud. Kui parlamendiliige ühe parlamendi tööaasta jooksul (septembrist augustini) ei osale nõuetekohase põhjenduseta pooltel täiskogu istungitel, vähendatakse hüvitist poole võrra.

2009. aastal on selle hüvitise suurus 4513 eurot kuus.


Ravikulud


Parlamendiliikmel on õigus oma ravikulude hüvitamisele kahe kolmandiku ulatuses. Kui hüvitise määr välja arvata, on süsteemi üksikasjalikud reeglid ja menetlused samad, mis ELi teenistujate puhul.


Üleminekutoetus


Ametiaja lõppemisel on Euroopa Parlamendi liikmel õigus saada palgaga võrdset üleminekutoetust, mida makstakse nii mitu kuud, kui mitu aastat kestis tema ametiaeg parlamendiliikmena. Seda hüvitist makstakse kuni kaks aastat. Kui Euroopa Parlamendi endine liige saab koha mõnes teises parlamendis või avalikus teenistuses, arvestatakse sealt saadav palk üleminekutoetusest maha. Kui parlamendiliikmel on õigus ka vanadus- või invaliidsuspensionile, ei ole tal õigust saada nii pensioni kui ka üleminekutoetust, vaid ta peab valima ühe neist.


Muud õigused


Parlament annab parlamendiliikmete käsutusse sisustatud bürooruumid Brüsselis ja Strasbourgis. Parlamendiliikmetel on õigus kasutada mõlemas linnas tööülesannete täitmisel parlamendi ametisõidukeid.